Předmět: Fundraising neziskových organizací

« Zpět
Název předmětu Fundraising neziskových organizací
Kód předmětu KPP/FUNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
  • Bárta Karel, Mgr.
Obsah předmětu
Fundraising - předmět, historie, fundraiser, plánování, strategie, zdroje a zásady fundrasingu. Public relations, techniky fundraisingu, motivace dárce. Občanský zákoník. Fundraising ve školství. Výzvy obcí, krajů a ministerstev. Fondy Evropské unie.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, E-learning, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s tím, jak získávat prostředky pro činnost organizace z jiných zdrojů než z prostředků státu a samosprávy.
Student bude schopen: požádat o získání prostředků pro činnost organizace od dárců, z výzev obcí, krajů, ministerstev a fondů Evropské unie
Předpoklady
Znalosti o činnosti školských zařízení a neziskových organizací.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Aktivní účast na cvičeních. Prezentace práce na zadané téma. Předložení žádosti o získání prostředků pro konkrétní právní subjekt.
Doporučená literatura
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • BERGEROVÁ, M. Fundraising pro školy. Praha: Spiralis, 2011. ISBN 978-80-903015-8-0.
  • BOUKAL, P., a kol. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4487-2.
  • ŠVRČINOVÁ, P. Řízení neziskových organizací. II, Fundraising [CD-ROM]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-365-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní