Předmět: Právní rámec pedagogiky volného času 1

« Zpět
Název předmětu Právní rámec pedagogiky volného času 1
Kód předmětu KPP/PA1E
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vznik práva, funkce práva. Vznik státu a práva, právo obyčejové, právo zvykové, vznik státních institucí a právních norem, zákonodárná iniciativa, legislativní proces, právo a etika. 2. Základní právní pojmy. Právo, právní vědomí, právní vztahy, subjekty právního vztahu, právní norma, právní síla, právní skutečnosti, právní řád a pořádek, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům, fyzická a právnická osoba, zastoupení. 3. Právní normy zasahující do oblasti volnočasových aktivit podle oblastí: Vybrané základní právní normy, Práce s informacemi, Občanský zákoník, Oblast pracovněprávní.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se naučí orientovat v základních právních normách v oblasti pedagogiky volného času
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Právní rámec PVČ 1 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponujezákladními znalsotmi práva.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • SPIRIT, M., RYCHTERA, B., ŠEDÝ, Z. Úvod do studia práva I. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní