Předmět: Právní rámec pedagogiky volného času 2

« Zpět
Název předmětu Právní rámec pedagogiky volného času 2
Kód předmětu KPP/PA2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Novotová Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika předmětu. Význam, obsah, formy výuky, požadavky na studenta, doporučené informační zdroje. 2. Základy práva a právní filozofie. Stát, jeho podstata, vývoj, znaky a funkce. Struktura státní moci v České republice (ČR). Ústavní práva občanů ČR. Právo, pojem a význam. Prameny práva. Právní normy. Systém práva. Další vybrané pojmy z právní oblasti. 3. Základy občanského práva. Smlouva kupní, směnná, pronájem, podnájem věci movité a nemovité, 4. Základy trestního práva. Krádež, zpronevěra, podvod, trestné činy proti rodině a mládeži. Ublížení na zdraví. 5. Právní vymezení subjektů angažovaných ve volnočasových aktivitách v ČR. Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže v ČR, subjekty v rámci resortů jednotlivých ministerstev, subjekty veřejné správy, subjekty státní a nestátní, ziskové a neziskové organizace. 6. Právní aspekty provozu a řízení subjektů volnočasových aktivit. Obecná východiska. Koncepce, plánování v oblasti personální, finanční, materiální. Strategické plánování, strategie rozvoje. Vedení pracovníků (leadrship). Pomocné řídící a kontrolní orgány jejich vytvoření příprava a vedení. Rozbory. Vnitřní předpisy. Kontrolní činnost, organizace práce, řídící funkce, pomocné činnosti, výkaznictví. 7. Nakládání s majetkem a finanční hotovostí Majetek - pořizování, udržování, rušení, vyřazování, pojištění, evidence. Účet a hotovost, pokladna, doklady a účetnictví. 8. Oblast pracovně právní. Zákoník práce, pracovní poměr, nástup do zaměstnání, pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, proškolování, dovolená, způsobilost k výkonu činností, odměňování, plat odměna, nárokové a nenárokové složky, odpovědnost hmotná. Právní aspekty ve zvláštních případech. 9. Oblast sociálně právní, zdraví a hygiena. Práva dětí a mladistvích. Ochrana osobnosti. Ochrana zadraví, Hygienické podmínky. Zdravotní minimum, poskytnutí první pomoci. Sociálně patologické jevy. 10. Vstup na cizí pozemky. Zákon na ochranu přírody. Lesní zákon. 11. Práce s informacemi. Ochrana osobních údajů. Poskytování informací. Právo autorské. 12. Odpovědnost. Odpovědnost obecně, odpovědnost za škodu na věcech vnesených či odložených, za svěřený majetek. Dohled nad nezletilými. 13. Kontrola při volnočasových činnostech. Vnější a vnitřní kontrola. Oblasti kontroly. Kontrolní orgány a organizace. Právní aspekty kontroly.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se naučí orientovat v základních právních normách v oblasti pedagogiky volného času
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Právní rámec PVČ 2 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z obecné pedagogiky a práva.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Písemné zpracování právního problému na zadané téma z oblasti volnočasových aktivit. Samostatná orientace v právních normách v jednotlivých oblastech a činnostech pedagogiky volného času.
Doporučená literatura
  • SPIRIT, M., RYCHTERA, B., ŠEDÝ, Z. Úvod do studia práva I. Liberec, Technická univerzita v Liberci 2002..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní