Předmět: Prožitková pedagogika

« Zpět
Název předmětu Prožitková pedagogika
Kód předmětu KPP/PRORE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rozkovcová Andrea, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Historická východiska prožitkové pedagogiky. Vymezení pojmu prožitková / zážitková metoda. Vztahy k pedagogické teorii a praxi. Skauting a woodcraft jako předchůdci prožitkové pedagogiky. Role her, výzvových a dobrodružných činností v programech využívajících výchovné síly prožitků. Psychologické aspekty prožitkové metodiky - teoretické koncepty (flow, experiential learning, challenge by choice, full value contract, skupinová dynamika). Přístupy a směry prožitkové pedagogiky (Outward Bound, Project Adventure, Prázdninová škola Lipnice ad.). Aplikace prožitkové pedagogiky v různých prostředích (školství, terapie, multikulturní výchova, environmentální výchova atd.). Pedagogické hodnotící dovednosti (reflexe, reviewing, processing). Problémové otázky prožitkové pedagogiky (etická dilemata, výzkum ad.).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Projektová výuka, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Skupinová konzultace, E-learning, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Exkurze - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s historickým vývojem a východisky zážitkové metodiky, základními teoretickými koncepty a principy edukační práce vedené zážitkovou metodou ve volném čase a ve školách a možnostmi aplikace zážitkové metody v různých oblastech.
Student propojí teoretické poznatky s plánováním reálného zážitkového programu. Student rozumí řazení aktivit programu podle principů práce se zážitkem v triádě zážitek-prožitek-zkušenost. Student rozumí problémům s transferem zkušenosti do reálného života a dokáže metodami reflexe a zpětné vazby napomoci transferu.
Předpoklady
Základní znalosti z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce, Písemná práce

Projekt zážitkového programu sestávající z teoretické a praktické části. Student pracuje s teoretickými oporami dle doporučení vyučujícího.
Doporučená literatura
 • BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0846-4.
 • BROWN, R. Group processes. Malden: Blacwell Publishing, 2000. ISBN 978-0-631-18496-6.
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. Flow. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0918-8.
 • FRANC, D., SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9.
 • HÁJEK, K. Tělesně zakotvené prožívání. Praha: Karolinum, 2002..
 • HANUŠ, R. Zdroje zážitkové pedagogiky. In: KIRCHNER, J., ed., Kontexty prožitku a kvalita života: sborník výběru příspěvků z konferencí konaných ve dnech 9. 4. 2003 a 22.-23. 4. 2004 na UK FTVS, s. 51-59. Ústí nad Labem: Asociace psychologů sportu České republiky, 2005. ISBN 80-7044-692-7.
 • HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis, 2005. ISBN 80-239-5612-4.
 • JAQUES, D., SALMON, G. Learning in groups. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-36526-0.
 • JIRÁSEK, I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, č. 1, s. 6-16. 2004.
 • KOMÁRKOVÁ, R. Sociální interakce ve skupině. In: KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J., eds., Aplikovaná sociální psychologie III, s. 61-77. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4.
 • KOŽNAR, J. Skupinová dynamika. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-632-3.
 • RIEGER, Z. Loď skupiny. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-222-5.
 • STUCHLÍKOVÁ, I. Úvod do psychologie emocí. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7040-266-0.
 • VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0428-2.
 • ZAHRÁDKOVÁ, E. Teambuilding. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-641-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní