Předmět: Sociální psychologie a psychologie osobnosti

« Zpět
Název předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnosti
Kód předmětu KPP/PSOER
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
 • Hrdina Milan, PhDr. Ing.
Obsah předmětu
Předmět zkoumání a postavení sociální psychologie v systému věd o člověku. Interdisciplinární vztahy mezi psychologií, sociologií, etologií, antropologií, pedagogikou atd. Osobnost a socializace. Pojem primární a sekundární socializace. Sociální kognice, percepce a komunikace. Sociální atribuce. Postoje, stereotypy. Předsudky (jejich vznik, význam). Sociální role, status, sociální pozice. Norma a normalita - různé pohledy. Koncepce zdravé osobnosti. Identita jedince z pohledu sociální psychologie. Proces socializace a individuace; Osobní a sociální vztahy; sociabilita, afiliace, přátelství, sexuální atraktivita, láska. Agrese, agresivita, hostilita. Kooperace, konformita, kompetice, naučená bezmocnost, individualismus, disocialita, antisociální zaměření jedince. Rodina, její vymezení a funkce. Raný psychosociální vývoj dítěte a vliv časných zkušeností na rozvoj osobnosti a další socializaci. Vliv školy na socializaci dítěte a osobnostní zrání dospívajícího. Formální a neformální vrstevnické skupiny. Vliv medií na sociální vývoj dětí a mládeže. Prosociální a antisociální chování. Sociálně produktivní jednání, altruismus. Malé sociální skupiny; struktura, vývoj, význam přináležitosti ke skupině, vztahy uvnitř. Vztahy mezi skupinami. Konflikty a jejich řešení. Řízení skupiny. Autorita a její typy. Uplatnění poznatků ze sociální psychologie při výchovné a vzdělávací činnosti, ve výchovném poradenství a při podpoře zdravého životního stylu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 51 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy sociální psychologie pro učitele
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Sociální psychologie a psychologie osobnosti 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné a vývojové psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Získání zápočtu je podmíněno nejméně 75% účastí na seminářích a zpracováním kritické analýzy nejméně 2 publikací z doporučené literatury, přičemž alespoň 1 publikace je ze souboru základní literatury. Studující má prokázat, že je schopen pracovat s učebním textem jako s myšlenkovým celkem, proto pro účely udělení zápočtu nelze zpracovávat pouze některé vybrané kapitoly. Písemná rozvaha o každém prostudovaném díle má být v rozsahu nejméně 3 stran strojopisu. Výběr knih se neprovádí z okruhu pomocné literatury, která je doporučena jen pro případ možných nejasností v průběhu samostudia. Požadavkem pro absolvování zkoušky je získání zápočtu a orientace v prostudované problematice v rozsahu sylabu. Zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad konkrétními tématy ze sylabu a možným uplatněním v kontextu přímé výchovně vzdělávací činnosti; vstupní část zkoušky zahrnuje diskusi nad strukturovanou kritickou analýzou prostudované literatury.
Doporučená literatura
 • BERNE, E. Co řeknete až pozdravíte : Transakční analýza životních scénářů. Praha: Lidové.
 • HARINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006..
 • HARTL, P. - HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000..
 • HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. 2.vyd. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009..
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2.vyd. Praha: Grada, 2010..
 • HEWSTONE, M. - STROBE, W. Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006..
 • Jandourek, J. Sociologický slovník. Portál Praha, 2001. ISBN 978-80-7367-269-0.
 • JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada Publishing, 2007..
 • LORENZ, K. Takzvané zlo. 2.vyd. Praha: Academia, 2003..
 • MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995, ISBN 80-210-1070-3.
 • MIKŠÍK, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1312-3.
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005..
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999..
 • SMÉKAL V. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2. opr. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007..
 • VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. a kol. Sociální psychologie. 2.vyd. Praha: Grada, 2008..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní