Předmět: Alternativní energetické zdroje

« Zpět
Název předmětu Alternativní energetické zdroje
Kód předmětu KPS/AEZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vyoralová Zuzana, Ing. Ph.D.
  • Peterka Jaroslav, Ing. CSc.
Obsah předmětu
1. Energie a paliva a životní prostředí 2. Fosilní paliva a jejich těžba 3. Uhelné elektrárny 4. Atomové elektrárny 5. Skleníkový efekt a globální oteplování 6. Slunce a sluneční energie 7. Aktivní využití sluneční energie 8. Pasivní využití sluneční energie 9. Nízkoenergetické domy 10. Fotovoltaika 11. Tepelná čerpadla 12. Biomasa 13. Větrná energie 14. Externí přednáška nebo exkurze (během semestru) Cvičení: Cvičení svojí náplní navazuje na přednášku.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Vazba vzrůstající spotřeby paliv a energie na znečišťování životního prostředí. Uhlí a jeho těžba. Uhelné a atomové elektrárny. Štěpení a syntéza atomů. Skleníkový efekt a globální oteplování. Sluneční energie a její aktivní a pasivní využití. Výroba tepla a elektrické energie. Nízkoenergetické a pasivní domy. Tepelná čerpadla všech druhů. Energie z biomasy. Energie z větru.
Student se po absolvování předmětu bude schopen samostatně orientovat v problematice alternativních zdrojů energií pro potřebu energetiky budov. Souvislost energetiky staveb se stavem životního prostředí.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Požaduje se docházka na přednášky.
Doporučená literatura
  • Odborná řada knih vydavatelství. Grada Publishing.
  • Halahyja, Valášek. Solárna energia a jej využitie. 1984.
  • Haller,Humm,Voss. Solární energie. Využití při obnově budov. 2001.
  • Petráš. Nízkoteplotné vykurovanie a obnovitelné zdroje energie. 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní