Předmět: Ekonomika staveb

« Zpět
Název předmětu Ekonomika staveb
Kód předmětu KPS/ER
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Svoboda Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Životní cyklus stavby postavení stavebnictví v hospodářství ČR, zvláštnosti stavebnictví, účastníci výstavby, životní cyklus stavby ve vazbě na stavební zákon, životnost objektu Projektové řízení stavby co je to projektové řízení, kvalifikace "project managementu", výstavbový projekt, fáze předinvestiční a fáze zadávání projektu, fáze realizační přípravy a fáze realizace projektu fáze vyzkoušení a průkazů, fáze užívání, projektová dokumentace v jednotlivých fázích výstavbového projektu Ekonomika výstavbového projektu struktura souhrnných nákladů výstavbového projektu, náklady na pořízení stavby, průběh, členění a odhad pořizovacích nákladů a jejich ovlivnitelnost v čase, financování staveb náklady na užívání stavby Cena ve stavebnictví cena obecně - trh, zákon nabídky a poptávky, sestavení souhrnného rozpočtu stavby, třídění stavební produkce (CZ-CC, SKP, JKSO, TSKP, SfB), stanovení předběžné ceny stavebních objektů, cena projektové dokumentace a investorsko inženýrské činnosti, Honorářový řád oceňovací podklady - ceníky HSV, PSV, montážní ceníky, položkový rozpočet objektu Kalkulace ceny kalkulační vzorec, hodinová zúčtovací sazba, režie a zisk ve stavebnictví, postavení ceny ve smlouvě o dílo, vliv platebních podmínek na cenu díla Smlouva o dílo podle Občanského a Obchodního zákoníku, obsah smlouvy o dílo Stavební zákon dle skutečného obsahu, s důrazem na jednotlivá správní řízení, prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu Podnikání ve stavebnictví právnické osoby(Obchodní zákoník), fyzické osoby (Živnostenský zákon), svobodné povolání- zákon 360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů druhy smluv, smlouva o dílo, účetnictví podnikatelů, investiční a oběžný majetek, daně Struktura stavební firmy organizační schéma firmy, úkoly jednotlivých oddělení, činnost investora, projektanta a dodavatele v procesu výstavby, řízení jakosti, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zákon o veřejných zakázkách platný zákon 40/2004Sb. o veřejných zakázkách, nově chystaný zákon předpoklad od 1.2.2006, vztah k legislativě EU, definice a předmět veřejné zakázky, nadlimitní a podlimitní zakázky, centrální adresa, vyhlášení veřejné obchodní soutěže, kvalifikace dodavatelů, průběh soutěže, hodnocení, elektronizace zadávacího řízení Všeobecný přehled o pracovním právu, daňové problematice Základní informace na téma: zákoník práce, daně přímé a nepřímé, daňová evidence, přiznání k dani z příjmu Europas co to je, k čemu slouží, jak jej obstarat Téma cvičení: zpracování souhrnného rozpočtu stavby, časový a finanční plán, smlouva o dílo 1) Podklady: zpracovaný projekt stavby z minulých ročníků 2) Zatřídění objektů, stanovení ceny objektů podle rozpočtových ukazatelů 3) Částečně ocenění objektů agregovanými cenami 4) Cena projektové dokumentace 5) Sestavení SR stavby 6) Časový a finanční plán stavby (dle ocenění) 7) Smlouva o dílo na dodávku projektových prací (na realizaci) 8) Platební kalendář (vazba na platební podmínky smlouvy)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Životní cyklus stavby Projektové řízení stavby Ekonomika výstavbového projektu Cena ve stavebnictví Kalkulace ceny Smlouva o dílo Stavební zákon Podnikání ve stavebnictví Struktura stavební firmy Zákon o veřejných zakázkách Všeobecný přehled o pracovním právu, daňové problematice Europas
Student se bude schopen orientovat v základních kategoriích z oblasti ekonomiky staveb a jejího právního rámce. Specifika podnikání ve stavebnictví.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

TÉMA A CÍLE CVIČENÍ: zpracování souhrnného rozpočtu stavby, časový a finanční plán, smlouva o dílo FORMA: CÍLE CVIČENÍ: Naučit se spočítat předběžnou cenu stavebních objektů i dle minimálních projektových podkladů - metodou rozpočtových ukazatelů a agregovaných cen, a návazně stanovit cenu za projektové práce podle Honorářového řádu a vlastní kalkulací ceny. Zpracovat souhrnný rozpočet stavby. Sestavit ve formě řádkového harmonogramu časový a finanční plán stavby s použitím klíčových dílčích činností (projektová dokumentace, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace stavby) včetně realizace stavby. Hlavním cílem je umět promítnout všechny dílčí výsledky do Smlouvy o dílo na projektové práce a komplexní dodávku celé stavby.
Doporučená literatura
 • zákony v platném znění.
 • Hačkajlová, L. Stavební ekonomika I. - III.. skripta ČVUT Praha.
 • Hájek, V. a kolektiv. Řízení stavební firmy. ČKAIT, 1999.
 • Kolektiv autorů. Výkonný a honorářový řád ČSSI. 1998.
 • Puchýř, Marková, Tichá. Ceny ve stavebnictví VUT. 1999.
 • Synek, M. a kolektiv. Managerská ekonomika, Grada. 1996.
 • Švarcová, J. Stručný přehled ekonomiky. skripta VUT brno.
 • Valach, J. a kolektiv. Finanční řízení podniku, Ekopress. 1997.
 • Wohe, G. Úvod do podnikové ekonomiky, C.H. Beck. Praha, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní