Předmět: Stavební fyzika 3

« Zpět
Název předmětu Stavební fyzika 3
Kód předmětu KPS/SF3
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Burgetová Eva, doc. Ing. CSc.
  • Ládyš Libor, Ing.
Obsah předmětu
1. Vnímání zvuku, veličiny akustické imise a jejich limity 2. Zdroje zvuku v životním a pracovním prostředí a základní poznatky o šíření zvuku 3. Volné zvukové pole, šíření zvuku ohybem přes překážku 4. Difúzní zvukové pole, konstrukce na pohlcování zvuku, doba dozvuku 5. Základy akustiky konstrukcí, neprůzvučnost, kročejový zvuk 6. Základy urbanistické akustiky, zvuk dopravy, výpočet a opatření 7. Základy prostorové akustiky, vlnová, geometrická, statistická akustika, restaurační jev

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvod do akustiky, základní pojmy, veličiny. Témata přednášek: 1. Základy fyziologické akustiky, vliv zvuku na lidský organismus. 2. Akustická legislativa, normy, předpisy. 3. Základy šíření zvuku v otevřeném a uzavřeném prostoru. 4. Prvky ovlivňující stavební a prostorovou akustiku, zásady pro správné návrhy stavebních konstrukcí z hlediska akustických a prostorových úprav. 5. Požadavky na akustické klima v různých prostorách, jejich řešení a postupy. 6. Přístupy k tvorbě akustického komfortu budov. 7. Zásady pro návrhy sálů a místnost pro různé druhy využit - mluvené slovo, hudba, pobyt osob apod. 8. Možnost řešení prostorů a stavebních konstrukcí a protihlukové ochrany. 9. Základy urbanistické akustiky, přístupy k řešení akustiky a hluku v území. Základy měření, metodiky měření, protokol z měření.
Student bude obeznámený s problematikou šíření hluku jak v objektech, tak ve venkovním prostředí. Fyziologie vnímání hluku je základem pro popis metod ochrany konstrukcí proti hlukovým vlivům.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

požadavky v rámci výuky: docházka nejméně 70 %, průběžné odevzdání prací ke kontrole požadavky k zápočtu: docházka 70 %, schválená písemná cvičení, test
Doporučená literatura
  • Kaňka, J. Stavební fyzika 1 Akustika budov. ČVUT Praha, 2007.
  • Kaňka, J. Stavební fyzika 1 Zvuk a denní světlo v architektuře. ČVUT Praha, 2003.
  • Weiglová, J., Bedlovičová, D., Kaňka, J. Stavební fyzika 1 Denní osvětlení a oslunění budov. ČVUT Praha, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní