Předmět: Stavitelství 5

« Zpět
Název předmětu Stavitelství 5
Kód předmětu KPS/ST5
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bureš Vladislav, Ing. Ph.D.
 • Burgetová Eva, doc. Ing. CSc.
Obsah předmětu
1. Úvod do poruch a rekonstrukcí staveb: pojmy, trvanlivost a životnost, památková péče, legislativa. 2. Konstrukce objektů z let 1850-1950: předpisy, typická uspořádání, ztužování, zdivo a klenby. 3. Konstrukce objektů z let 1850-1950: stropní konstrukce, schodiště, krovy. 4. Průzkumy a podklady pro projekt rekonstrukce. 5. Základové konstrukce a spodní stavba I. 6. Základy a spodní stavba II. 7. Zděné konstrukce I. 8. Zděné konstrukce II. 9. Železobetonové konstrukce I. Beton, důležité vlastnosti, technologie. 10. Železobetonové konstrukce II. 11. Panelové budovy. 12. Dřevěné konstrukce. 13. Kovové konstrukce. 14. Vyhodnocování seminárních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou poruch a rekonstrukcí staveb, a to převážně se zaměřením na nosné konstrukce staveb. Přednášky se zabývají zejména problematikou stavebně historických a stavebně technických průzkumů a diagnostikou, symptomy poruch a jejich sanací. Témata přednášek: 1. Úvod do problematky, legislatvní rámec 2. Diagnostka - přístroje, metodika průzkumů Stavebně historické průzkumy, ikonografe, "historickém chátrání objektu", technická řešení historických konstrukcí a materiálová skladba konstrukcí daného období, tradiční výrobní a zpracovatelské postupy. 3. Stavebně technické průzkumy - terénní průzkumy, laboratorní analýzy, příčiny vzniku poruch a spolupůsobící vlivy 4. Degradační procesy 5. Transport vlhkost v konstrukcích, zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti, vliv vlhkosti na materiálové vlastnost a stavební konstrukce 6. Historické technologie a opatření ochrany staveb proti vlhkosti 7. Poruchy a rekonstrukce zděných konstrukcí 8. Poruchy a rekonstrukce základových konstrukcí, geologický a hydrogeologický průzkum 9. Poruchy a rekonstrukce dřevěných staveb, biodegradace, dřevokazné houby, dřevokazný hmyz 10. Poruchy a rekonstrukce kleneb 11. Mikroklima historických objektů 12. - 13. Průzkumy a rekonstrukce významných historických objektů - případové studie
Student se seznámí s problematikou rekonstrukcí staveb především z hlediska primárních nosných konstrukcí, a to pro objekty realizované cca od roku 1850 až do současnosti.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností

Vstupní znalosti: US, UM, ST1, ST2, ST3, SF1 minimálně účast na deseti přednáškách (podmínka připuštění ke zkoušce) znalosti ke zkoušce v rozsahu přednášek
Doporučená literatura
 • Fielden, B.M.:. Conservation of historic buildings.
 • Hošek, J., Losos M.:. Historické omítky.
 • Kohout, J., Tobek, A.:. Zednictví - tradice z pohledu dneška.
 • Makýš, O.:. Rekonštrukcie budov.
 • Oxley, R.:. Survey and repair of traditional buildings.
 • Škabrada, J.:. Konstrukce historických staveb.
 • Vinař, J.:. Historické krovy.
 • Watt, D., Swallow, P.:. Surveying historic buildings.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní