Předmět: Grafické činnosti

« Zpět
Název předmětu Grafické činnosti
Kód předmětu KPV/GRCK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahuje přípravné kresby pro grafické listy, přenos kresby na grafický materiál. V barevné grafice se řeší soutisk několika matric i postupné odrývání jedné matrice. Grafické listy se vytváří ve větším formátu. Zpracovává se tematický cyklus prací i volná grafická tvorba. Dále kombinované techniky tisku s následnou dokresbou či jinou výtvarnou úpravou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět prakticky rozvíjí schopnosti studentů v oblasti kresby, tisku i souvisejících grafických technikách.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Studenti zpracují osm návrhů, opatří matrice kresbou, vytisknou a upraví pro výstavní účely
Doporučená literatura
  • BRŮŽA, J. Příprava desek pro tisk z plochy.. Praha-SNTL, 1955.
  • KREJČA, A. Grafické techniky.. Praha-Aventinum, 1995.
  • MARCO, J. O grafice.. Praha-Svoboda, 1981.
  • TEISSIG, K. Techniky kresby.. Praha-Avertinum, 1980.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -