Předmět: Statistika I

« Zpět
Název předmětu Statistika I
Kód předmětu KSY/ST1*P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rozkovec Jiří, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do popisné statistiky, základní statistické pojmy. 2. Elementární metody zpracování dat. 3. Popisné charakteristiky. 4. Úvod do teorie pravděpodobnosti, základní pojmy. 5. Náhodný jev a jeho pravděpodobnost. 6. Náhodná veličina, její rozdělení a charakteristiky. 7. Rozdělení diskrétních náhodných veličin. 8. Rozdělení spojitých náhodných veličin. 9. Úvod do matematické statistiky, bodové odhady. 10. Intervalové odhady. 11. Testování statistických hypotéz, základní pojmy. 12. Parametrické testy. 13. Neparametrické testy. Cvičení: 1. Základy práce s programem STATGRAPHICS. 2. Tabulky rozdělení četností, grafické zpracování dat. 3. Výpočet a interpretace statistických charakteristik. 4. Aplikace pravidel pro počítání s pravděpodobnostmi. 5. Rozdělení náhodných veličin, výpočet základních charakteristik. 6. Rozdělení diskrétních náhodných veličin. 7. Rozdělení spojitých náhodných veličin. 8. Zpracování dat z výběrových šetření, bodové odhady. 9. Intervalové odhady, minimální rozsah výběru. 10. Parametrické testy. 11. Neparametrické testy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními statistickými nástroji a metodami, používanými při zpracování dat. Věnuje se soustavě popisných charakteristik, uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti a zahrnuje rovněž základy matematické statistiky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Písemný test na konci semestru, účast na cvičeních.
Doporučená literatura
  • ARTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, D., JAROŠOVÁ, E., POUROVÁ, Z. Příklady k předmětu Stastistika A. Skripta VŠE Praha. Praha 2003.
  • CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HINDLS, R. Elementární statistická analýza. 2. vydání. Management Press. Praha 1999.
  • SEGER, J., HINDLS, R., HRONOVÁ, S. Statistika v hospodářství. E.T.C. Publishing. Praha 1998.
  • SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing. Praha 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní