Předmět: Vybrané statě ze statistiky

« Zpět
Název předmětu Vybrané statě ze statistiky
Kód předmětu KSY/VSS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Gurinová Kateřina, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1.-2. Výběrová statistická šetření ( druhy šetření, metody a typy výběrů, nutná velikost vzorku). 3. Škálování. 4. Statistické prostředky popisu dat z výběrových šetření. 5. Pravděpodobnostní úsudky na základě výběrových dat. 6.-7. Analýza závislostí proměnných, vícerozměrné statistické metody. 8.-9. Analýza ekonomických časových řad - trendová analýza, analýza reziduí. 10. Popis sezónní složky časových řad, sezónní očišťování. 11. Analýza cyklické složky časových řad. 12. Harmonická analýza. 13.-14. Statistická prognostika ( metody, aplikace). Cvičení: 1. Metody a typy výběrů, druhy výběrových šetření. 2. Náhodný výběr, způsoby a techniky jeho realizace. 3. Škálovací postupy a metody. 4. Deskriptivní metody zpracování proměnných podle jejich typu. 5. - 6. Provádění matematicko-statistických úsudků na základě výběrových dat. 7. Analýza závislostí podle druhu proměnných. 8. Aplikace metod vícerozměrné analýzy. 9. Trendová analýza časových řad. 10. Interpolační a extrapolační kritéria pro výběr modelu. 11. Analýza cyklické složky časových řad. 12. Harmonická analýza. 13. Aplikace metod statistické prognostiky. 14. Zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Rozšířit znalosti studentů v oblasti statistických metod a postupů a prohloubit schopnost aplikace statistických nástrojů v prostředí reálných ekonomických údajů.
Schopnost používat adekvátní statistické nástroje při řešení konkrétních úkolů, např. v diplomové práci.
Předpoklady
Znalost základních statistických metod a postupů. Práce s počítačem - uživatelská úroveň.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočtový test písemný - minimálně 60 % z celkového počtu bodů. Zkouška písemná - minimálně 60 % z celkového počtu bodů.
Doporučená literatura
  • GURINOVÁ, K., HOVORKOVÁ VALENTOVÁ V. Základy práce s programem STATGRAPHICS Centurion XVI. 1. vyd. Technická univerzita v Liberci. Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-810-6.
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J. Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Professional Publishing. Praha, 2006. ISBN 80-86946-16-9.
  • PECÁKOVÁ, I., NOVÁK, I., HERZMANN, J. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. 3. vyd. VŠE Praha. Praha, 2004. ISBN 80-245-0753-6.
  • PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd. Professional Publishing. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-74-0.
  • PŘIBOVÁ, M., MYNÁŘOVÁ, L., HINDLS, R., HRONOVÁ, S. Brand Management. 1. vyd. Ekopress. Praha, 2000. ISBN 80-86119-27-0.
  • ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Professional Publishing. Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-019-5.
  • ŘEZANKOVÁ, H. Analýza kategoriálních dat. 1. vyd. VŠE Praha. Praha, 2005. ISBN 80-245-0926-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní