Předmět: Žakárské vazební techniky

« Zpět
Název předmětu Žakárské vazební techniky
Kód předmětu KTT/ZAK1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní přehled a rozdělení žakárských tkanin ve vztahu k jejích aplikaci. 2. Příprava konstrukce žakárských tkanin, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji. 3. Rozbor a definice vazebních technik v žakárských tkaninách - jednoduchá, víceútková, víceosnovní, vícenásobná technika vzorování žakárských tkanin. 4.-5. Vzorování jednoduchých žakárských tkanin - definice základních parametrů konstrukce, vazební možnosti vzorování, rozložení vzoru z hlediska raportování, barevné možnosti vzorování, CAD systém pro zpracování předlohy žakárské tkaniny pro jednoduchou žakárskou tkaninu. 6.-7. Vzorování víceútkových žakárských tkanin - definice základních parametrů konstrukce, vazební možnosti vzorování, rozložení vzoru z hlediska raportování, barevné možnosti vzorování, CAD systém pro zpracování předlohy žakárské tkaniny pro víceútkovou žakárskou tkaninu. 8. Vzorování víceosnovních žakárských tkanin - definice základních parametrů konstrukce, vazební možnosti vzorování, rozložení vzoru z hlediska raportování, barevné možnosti vzorování, CAD systém pro zpracování předlohy žakárské tkaniny pro víceosnovní žakárskou tkaninu. 9.-10. Vzorování vícenásobných žakárských tkanin - definice základních parametrů konstrukce, vazební možnosti vzorování, rozložení vzoru z hlediska raportování, barevné možnosti vzorování, CAD systém pro zpracování předlohy žakárské tkaniny pro vícenásobnou žakárskou tkaninu. Cvičení: 1. Příprava konstrukce žakárských tkanin, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji v technologické laboratoři tkaní pro použití 1) jehlového tkacího stroje SOMET s elektronickým žakárským prošlupním ústrojím STÄUBLI, 2) jehlového tkacího stroje CCI s elektronickým prošlupním systémem BONAS. 2.-3. Konstrukce jednoduché žakárské tkaniny - zpracování předlohy a konstrukce žakárské tkaniny dvou-útkové pro realizaci prototypového vzorku žakárské tkaniny ve dvou barevných a materiálových variantách. 4. Tkaní jednoduché žakárské tkaniny na základě připravených dat použitím jehlového tkacího stroje SOMET s elektronickým žakárským prošlupním ústrojím STÄUBLI v technologických laboratořích KTT FT TUL 5.-6. Konstrukce víceútkové žakárské tkaniny - zpracování předlohy a konstrukce žakárské tkaniny víceútkové pro realizaci prototypového vzorku žakárské tkaniny ve dvou barevných a materiálových variantách. 7. Tkaní víceútkové žakárské tkaniny na základě připravených dat použitím jehlového tkacího stroje SOMET s elektronickým žakárským prošlupním ústrojím STÄUBLI v technologických laboratořích KTT FT TUL 8.-9. Konstrukce dvoj-násobné žakárské tkaniny - zpracování předlohy a konstrukce žakárské tkaniny dvoj-násobné pro realizaci prototypového vzorku žakárské tkaniny ve dvou barevných a materiálových variantách. 10. Tkaní dvoj-násobné žakárské tkaniny na základě připravených dat použitím jehlového tkacího stroje SOMET s elektronickým žakárským prošlupním ústrojím STÄUBLI v technologických laboratořích KTT FT TUL.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace, Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní předmět Tkaní, Konstrukce a vzorování listových tkanin. V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se žakárských tkanin z pohledu: přípravy konstrukce žakárské tkaniny, vazebních technik v žakárské konstrukci, definice parametrů tkacího stroje a jeho žakárského prošlupního mechanizmu, zpracování předlohy žakárské tkaniny do podoby vazebné vzornice pro ovládání žakárského prošlupního zařízení, CAD systému pro zpracování žakárské předlohy, realizace jednoduché, víceútkové, víceosnovní a vícenásobné žakárské tkaniny.
V rámci předmětu studenti získají informace a dovednosti v oblasti vzorování žakárských tkanin.
Předpoklady
Základní znalosti předmětu Tkalcovství/Tkaní.
KTT/TK
----- nebo -----
KTT/TKL

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

přímá výuka: Zápočet: Prezentace a obhájení projektové práce. V případě druhého a třetího zápisu předmětu se zápočet neuznává. Zkouška: ústní. nepřímá výuka: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční) formě, vypracování zadání příslušných témat zadaných distanční formou. Odevzdání všech zadání do Zkouška: Ústní (pro přímou i nepřímou formu výuky).
Doporučená literatura
 • Software EAT, Elektronický manuál CAD VictordesignScope - dostupnost v softwaru EAT - 10x licence + 10 pracovních stanic počítačové učebny FT TUL.
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • Webové stránky světoznámých výrobců tkacích strojů, žakárských prošlupních mechanizmů tkacích strojů (https://www.bonas.be/en https://www.staubli.com/cs-cz/textile/textile-machinery-solutions/ https://www.lindauerdornier.com/en/ http://www.picanol.be/en) a CAD systému pro přípravu a zpracování předlohy a vzoru žakárské tkaniny (http://www.designscopecompany.com/).
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I.. Praha: SNTL, 1980.
 • DUFEK, J. Vazby žakárských tkanin - textová a obrázková část. Praha: SNP, 1967.
 • HLAVATÝ, V., MORAVEC, V. Vazby a rozbory tkanin 1. a 2. část.. Praha: SNTL, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. Praha: SNTL, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980. ISBN Typové číslo L21.
 • WILL, Geoge F. The woven figure: conservatism and America's fabric : 1994-1997.. New York: Scribner, 1997. ISBN 0-684-82562-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní