Předmět: Animační programy

« Zpět
Název předmětu Animační programy
Kód předmětu KTV/APG
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vznik a vývoj animátorských aktivit 2. Animátorská činnost a možnosti uplatnění 3. Tvorba animačních programů a aktivit. 4. Organizace a vedení v průběhu animační aktivity. 5. - 13. Praktická cvičení

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Skupinová konzultace, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s aktivitami animátorů. Naučí se tvořit a organizovat jednotlivé animační aktivity. V neposlední řadě student získá informace o historii a vývoji animačních aktivit.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Student úspěšně absolvoval předmět Základy cestovního ruchu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Účast na cvičeních Zpracování seminární práce - vytvoření animačního programu s následnou realizací této aktivity.
Doporučená literatura
  • Jakubíková, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd.. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0.
  • POMPL, Wilhelm. The concept of animation: aspects of tourism services.. Amsterdam, 1983.
  • SEIFERTOVÁ, Věra. Průvodcovské činnosti. 1. vyd.. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4807-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní