Předmět: Atletika 1

« Zpět
Název předmětu Atletika 1
Kód předmětu KTV/ATLE1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu, atletické rozcvičení. 2. Rozvoj akcelerace, metodika nácviku nízkého startu. 3. Běžecká abeceda, štafetová předávka spodním obloukem. 4. Rozvoj rychlosti, odrazová průprava. 5. Rozvoj vytrvalosti - herní metoda, výběh do terénu. 6. Atletická pravidla I. - všeobecná pravidla, pravidle soutěží na dráze. 7. Atletická pravidla II. - soutěže v poli, víceboje, chůze. 8. Technika a metodika nácviku skoku dalekého skrčným způsobem, skoky z krátkého rozběhu. 9. Obecná odhodová cvičení (vrhačský komplex), technika a metodika hodu míčkem - základní metodická řada. 10. Dálka - rytmizace rozběhu, skoky z plného rozběhu, míček - hody z krátkého rozběhu. 11. Opakovací hodina - běžecká abeceda, nízký start, skok daleký. 12. Opakovací hodina - štafetová předávka, hod míčkem. 13. Plnění zápočtových požadavků - test z pravidel, ukázka techniky: běžecká abeceda, nízký start, běh na 12 min. 14. Plnění zápočtových požadavků - ukázky techniky: skok daleký, hod míčkem, štafetová předávka.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základními atletickými disciplínami, naučí se základní techniku a seznámí se s metodikou nácviku. Zároveň rozvíjí pohybové schopnosti atletickými prostředky. Dále se naučí základní pravidla atletiky vztahující se k pořádání a rozhodování při soutěžích.
Student bude schpopen předvést správnou techniku atletických disciplín, bude schopen rozhodovat ve vedlejších funkcích na soutěžích základní úrovně.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Zápočtové požadavky: získání min. 70 b. ze zápočtových požadavků - ukázka techniky základních atletických dovedností (max. 50 b. = 5 x 10 b.) - běžecká abeceda, nízký start, skok daleký (skrčný způsob), hod míčkem z krátkého rozběhu, štafetová předávka, ověření požadované úrovně pohybových schopností, - ověření úrovně aerobní zdatnosti : běh na 12 min. (muži min. 2800 m, ženy min. 2200 m a za každých dalších 30 m + 1 b.) - max. 15 b. - test z pravidel atletiky - max. 20 b., - atletická praxe (pořádání a rozhodování závodů, vedení žákovské tréninkové skupiny, reprezentace TUL na HAM, ČAH) - max. 15 b. - aktivní účast na výuce - min. 80% docházka
Doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorostu.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-0.
 • Jeřábek, P. Didaktika školní atletiky I.. Liberec, 2021. ISBN 978-80-7494-557-1.
 • KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě.1.vyd. Praha : Olympia, 2000.. ISBN 80-7033-324-.
 • MILLEROVÁ, V. et al. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Praha : Olympia, 2005..
 • ŠIMON, J. et al. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Praha : Olympia, 2004. 236 s.. ISBN 80-7033-815-.
 • VELEBIL, V. et al. Atletické skoky. 1. vyd. Praha : Olympia, 2002, 114 s.. ISBN 80-7033-769-.
 • Vindušková, J. et al:. Abeceda atletického trenéra. Praha : Olympia, 2021. ISBN 978-80-7376-640-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní