Předmět: Didaktika pohybové rekreace

« Zpět
Název předmětu Didaktika pohybové rekreace
Kód předmětu KTV/DPR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do studia předmětu (obsah a požadavky na zápočet). 2. Didaktika pohybových aktivit (PA) jako součást kinantropologie. 3. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj prostřednictvím pohybové rekreace. 4. Motorické učení (obecné teorie, fáze motorického učení, činitelé v motorickém učení). 5. Mládež ve vzdělávacím procesu PA (věkové zákonitosti a individuální zvláštnosti, periodizace ontogenetického vývoje). 6. Didaktické formy v oblasti PA. Základní didaktické principy v oblasti PA. 7. Aplikace didaktických zásad do pohybové rekreace (výčet a charakteristika didaktických zásad, didaktické metody). 8. Bezpečnostní aspekty v PA. Kázeňské problémy. 9. Osobnost organizátora PA (struktura osobnosti, typologie osobnosti). 10. Mimoškolní formy PA na školách (AŠSK, sportovní kluby, sportovní kurzy, tábory, sportovní soutěže atp.). 11. Monitorování pohybové činnosti ve volném čase. 12. Didaktická technika a její využití v pohyb. rekreaci. 13. Výzkum v oblasti didaktiky pohybové rekreace. 14. Zápočty Cvičení : praktické výstupy - organizace a pořádání pohybových aktivit pro vybrané věkové skupiny

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je předat posluchačům strukturovaný přehled základních poznatků z didaktiky pohybových aktivit a dát podněty pro efektivní vedení pohybových aktivit pro rekreační účely. Student má po absolvování předmětu prokázat maximální míru tvořivosti pro samostatné vedení pohybových aktivit v oblasti volnočasových aktivit.
Student získá odborné kompetence pro organizování a vedení akcí rekreačního charakteru.
Předpoklady
znalosti z předmětů REK1 a REK2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Didaktický test, Prezentace skupinové práce

- seminární práce - dosažení stanoveného počtu bodů zápočtového testu - aktivní účast na cvičeních, organizace a uspořádání akce se zaměřením na pohybovou rekreaci pro vybranou věkovou skupinu
Doporučená literatura
  • Časopis Těl. Vých. a Sport Mlád.: posledních 5 ročníků..
  • FROMEL, K., NOVOSAD, J., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1.vyd. Olomouc : UP, 173 s., 1999. ISBN 80-7067-945.. ISBN 80-7067-945.
  • MUŽÍK, V., HURYCHOVÁ, A. K novému pojetí didaktiky tělesné výchovy. Brno : PF MU, 1994..
  • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : UK, 2000..
  • TILINGER, P. a kol. Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha, UK FTVS, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní