Předmět: Gymnastika 1

« Zpět
Název předmětu Gymnastika 1
Kód předmětu KTV/GYMN1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina - seznámení s obsahem, požadavky a bezpečností. Gymnastický systém. Základy názvosloví. 2. Názvosloví cvičení prostných, názvosloví postojů a kleků. 3. Názvosloví cvičení prostných, názvosloví sedů, lehů a podporů. Pohyby celého těla. 4. Názvosloví cvičení prostných, názvosloví paží a nohou, hlavy a trupu. 5. Teorie a praxe úvodní části hodiny, metodika zadání. 6. Ukázky cvičení rušné části hodiny. 7. Ukázky cvičení mobilizační, strečinkové a dynamické části hodiny. 8. Průpravy - zpevňovací, odrazové, rotační, doskokové. 9. Cvičení na nářadí - nízká hrazda, přeskok. 10. Cvičení na nářadí - kladinka, přeskok. 11. Akrobatická cvičení a cvičení na kruzích. 12.Cvičení na nářadí - nízká hrazda, přeskok, šplh na laně. 13. Cvičení na nářadí - kladinka, přeskok, šplh na tyči. 14. Zápočtová hodina - plnění požadavků na hrazdě, kladince, v akrobacii a šplhu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení studentů s gymnastickými pohybovými aktivitami (příprava hybného aparátu na zatížení, rozvoj koordinačních předpokladů, kompenzační cvičení, kondiční cvičení s využitím nářadí a náčiní). Studenti se seznámí s pravidly a organizací soutěží ve sportovní gymnastice.
Student bude schopen správného technického provedení gymnastických cvičení, zná základní gymnastickou terminologii a pravidla gymnastických soutěží.
Předpoklady
Základní pohybovédovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Podmínky k udělení zápočtu: - písemné zpracování rozcvičky - akrobacie - kotoul vpřed,vzad, stoj na rukou, přemet stranou - hrazda - výmyk, průvleky, toče, seskok - zákmihem, podmetem - přeskok - skrčka, roznožka, koza 120cm - kladinka - náskok, chůze, poskoky, obraty,váha předklonmo, seskok s obratem - šplh - lano, tyč - písemný test názvosloví cvičení prostných
Doporučená literatura
 • ALTER, M. J. Strečink - 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. Praha : Grada, 1999.. &, &.
 • APPELT,K.HORÁKOVÁ, D. Názvosloví pro cvičitele. Praha : Olympia 1989.
 • KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro kondič. a zdravot. účely. Praha : ISV, 2000..
 • KUBIČKA, J. a kol. Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. Praha : Karolinum, 1993.
 • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení. Praha : NS Svoboda 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní