Předmět: Gymnastika 2

« Zpět
Název předmětu Gymnastika 2
Kód předmětu KTV/GYMN2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
Podrobný plán na webových stránkách KTV

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení gymnastických pohybových dovedností a na praktické osvojení dopomoci a záchrany při cvičení. Součástí je i informace o nových trendech v gymnastice.
Student bude schopen správného technického provedení gymnastických cvičení, zná metodiku nácviku jednoduchých gymnastických tvarů, dopomoc a záchranu.
Předpoklady
Základní gymnastické dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Seminární práce - příprava na cvičební jednotku na zadané téma Praktické zápočtové požadavky: 1. čelné kruhy pažemi: stoj rozkročný, upažit - pravá paže 1 x velký kruh a současně druhá paže 2 x malé kruhy v lokti 2. spojit prsty za zády: stoj rozkročný- vzpažit skrčmo P/L předloktí vzad a současně zapažit skrčmo L/P předloktí dovnitř - spojit prsty za zády 3. vzpor stojmo, dlaně na podlahu 4. kliky: ženy 5x "pánský" klik s tlesknutím, muži 3x klik na pravé, 3x klik na levé 5. 10x dřep - leh vznesmo (špičky se dotknou podlahy) - dřep (ez pomoci paží) - výskok 6. švihadlo: 3x snožmo bez meziskoku - 3x po pravé - 3x po levé - 2x "vejce" - 1x dvojšvih 7. šplh: ženy na tyči, muži na laně
Doporučená literatura
 • APPELT, K. aj. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1990. IBSN 80-7033-011-2..
 • KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing. 2006. 112 s. ISBN 80-247-1636-4.
 • SVATOŇ, V., aj. GYMNASTIKA Akrobacie a cvičení na nářadí. 1. vyd. Praha : NS Svoboda, 1997..
 • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
 • ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha : ČASPV 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80 - 86586 - 17 - 0..
 • ZÍTKO,M. a kol. Všeobecná gymnastika - speciální učební text. Praha : ČASPV, 2000. ISBN 80-902509-7-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní