Předmět: Historie tělesné kultury

« Zpět
Název předmětu Historie tělesné kultury
Kód předmětu KTV/HITK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Úvod do studia historie tělesné kultury. Výchova a tělesná kultura pravěku a starověkých civilizací. 2. Výchova a tělesná kultura antického Řecka a Říma. 3. Výchova a tělesná kultura středověku - feudalismus. 4. Humanismus a renesance v TK. 5. Raně buržoazní směry výchovy a tělesná kultura. Tělovýchovné systémy 19. století. 6. Tělovýchovné systémy 20. století. Ženské tělovýchovné směry a sport. 7. Vznik a vývoj moderního sportu a olympijského hnutí. 8. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy u nás a v zahraničí. 9. Mimoškolní výchova a dětské a mládežnické organizace u nás a v zahraničí. 10. Československá tělesná kultura do konce první světové války. 11. Československá tělesná kultura po první světové válce až po současnost. 12. Češi v novodobém olympijském hnutí. 13. Opakování učiva. Historický kvíz. 14. Zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a vývojem tělesné kultury od nejstarších civilizací až po současnost, se základními myšlenkami olympijského hnutí a poskytnout všeobecný přehled o sportovních světových slavnostech.
Student získá odborné znalosti ve smyslu vývoje sportu.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva dějepisu.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška, Esej

Zápočtové požadavky: 80 % účast na cvičeních, vypracování seminární práce, písemný zápočet (pro splnění potřebných min. 70 %, pro účast na opravném termínu minimálně 50 %). Zkouškové požadavky: Ústní zkouška (losování z okruhů otázek).
Doporučená literatura
 • ČÁSLAVOVÁ, E. Sportovní management. Praha : 2000..
 • GREXA, J., STRACHOVÁ, M. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5458-5.
 • KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0802-2.
 • KRÁTKÝ, F. Dějiny tělesné výchovy I. Praha : Olympia, 1974..
 • NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha : 2000..
 • OLIVOVÁ, V. Lidé a hry. Praha : 1979..
 • REITMAYER, L. Encyklopedie TK..
 • REITMAYER, L. Přehled vývoje TV na území ČSSR..
 • SMOTLACHA, F. Vysokoškolský sport. Tělesná výchova. Praha : 1984..
 • ZAMAROVSKÝ, V. Vzkříšení Olympie. Bratislava : 1979..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní