Předmět: Management pro rekreology

« Zpět
Název předmětu Management pro rekreology
Kód předmětu KTV/MAN1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do managementu, definice práce managementu. Historické kořeny managementu a jeho vývoj. Pragmatický management současných nejúspěšnějších firem. Výzvy v globalizovaném světě podnikání. Funkce managementu rozhodování, plánování, organizování, koordinace, motivování a vedení lidí, kontrola a její formy. Plánování, strategické plánování, SWOT analýza, poslání, vize. Komunikace, komunikační bariéry, asertivita, informační systémy pro řízení. Řízení, vedení lidí, koučování, týmová práce. Řízení lidských zdrojů. Základní aktivity, role manažerů při jednotlivých činnostech řízení lidských zdrojů. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro úspěšný výkon manažerské funkce. Manažerské rozhodování, postupy, metody, nástroje. Organizační struktura a projektování organizace. Provozní (operativní) management. Management hodnotového řetězce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou řízení firem. Jedná se o obecnou rovinu, zahrnující širokou paletu řízených subjektů (podnikatelských x neziskových, malých x středních podniků, řízení mezinárodních konsorcií). Součástí je i analýza organizačních procesů. Úspěšné řízení firem je podmíněno pochopením elementárních manažerských funkcí, klíčových přístupů a technik.
Studenti získají znalosti v předmětu v rozsahu cílového zaměření studenta. To obnáší: - vysvětlit terminologii managementu, zejména pak spojenou s manažerskými funkcemi, - charakterizovat úlohu managementu a manažerů pro prosperitu řízeného subjektu (podniku, instituce), - charakterizuje základní principy sebeřízení, řízení času manažera včetně obecných principů manažerské práce, - rozlišit role vlastníků, podnikatelů, manažerů, zaměstnanců, - charakterizuje základní typy organizačních struktur.
Předpoklady
Zájem o danou problematiku. Využívání kritického myšlení.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Maximálně 2 absence. Vypracování a prezentace zadaného projektu v daný termín. Zkouška ve formě písemného testu. 1= Výborně (90 - 100 %), 2 = Velmi dobře (75 - 89 %), 3 = Dobře (60 - 74 %), 4 = Nedostatečně (0 - 59 %).
Doporučená literatura
  • Drucker, P. Efektivní vedoucí. Praha, Management press 1992.
  • Drucker, P.F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha, 2001.
  • VEBER, J. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996.. ISBN 80-7261-029-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní