Předmět: Management pro rekreologii 2

« Zpět
Název předmětu Management pro rekreologii 2
Kód předmětu KTV/MAN2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Organizace ziskového charakteru (profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře, marketingové agentury, obchodní společnosti poskytující sportovní služby) Organizace neziskového charakteru (spolky, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy, veřejnoprávní a soukromoprávní organizace). Možnosti dotačních programů (výzvy, zatížení, organizace). Základy sponzoringu (nabídky, oslovení společností, vyhodnocení spolupráce). Reklama (základní postupy, finanční analýzy, přínosy, náročnost, virální reklama). Strategické plánování - potřeba strategického a finančního plánování. Porterův model pěti konkurenčních sil; modely sportovních trhů a jejich strategické důsledky. Úloha státu v rozvoji sportu a péče o něj. Profesionální sport úloha, média, management sportovců, hodnocení výsledků. Řízení lidských zdrojů ve sportu specifika řízení a hodnocení lidských zdrojů ve sportovních organizacích. Leadership Vůdcovství teorie vůdcovství. Hodnocení výkonnosti ve sportu specifika hodnocení výkonnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu v tělesné výchově, sportu a pohybové rekreaci, strategického plánování, marketingu, sponzoringu a reklamy v podmínkách tělesné výchovy, sportu a pohybové rekreace a s činností sportovního manažera.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni: 1. Pochopit různé modely procesů strategického řízení sportovní organizace. 2. Kriticky analyzovat klíčové rysy současného strategického řízení ve sportovním prostředí. 3. Kriticky hodnotit strategické možnosti sportovní organizace včetně jejich proveditelnosti a udržitelnosti. 4. Identifikovat problémy a příležitosti. 5. Analyzovat vnější a vnitřní prostředí sportovní organizace.
Předpoklady
Zájem o danou problematiku. Využívání kritického myšlení.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

V ZS AR 20/21 bude výuka realizovaná on-line prostřednictvím Google meet. Návaznost na předmět Management pro rekreologii 1. Maximálně 2 absence. Vypracování a prezentace zadaného projektu v daný termín. Zkouška ve formě písemného testu. 1= Výborně (90 - 100 %), 2 = Velmi dobře (75 - 89 %), 3 = Dobře (60 - 74 %), 4 = Nedostatečně (0 - 59 %).
Doporučená literatura
  • ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha : East West Publish Company, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní