Předmět: Metodologie výzkumu

« Zpět
Název předmětu Metodologie výzkumu
Kód předmětu KTV/MEVE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod. Vědecké poznání. Přehled výzkumných metod. Vědecké zákonitosti a jejich druhy. 2. Metody empirického výzkumu (pozorování, experiment, diagnostické metody, testy, dotazníky). Výzkumný materiál a jeho kategorizace. Výzkumné proměnné. Druhy měření. Typy kvantifikačních stupnic. 3. Struktura vědecké teorie (teoretické koncepty, empirické indikátory). Systémová formulace výzkumného problému. Vědecká hypotéza. Plán experimentu a jeho logická stavba. Druhy experimentu. 4. Studium pramenů. Zdroje (bibliografické databáze, Internet aj.). 5. Úvod do statistického zpracování výzkumných dat. Statistika induktivní. Věcná a statistická významnost výzkumných výsledků. 6. Validita, reliabilita a další vlastnosti diagnostických metodik. 7. Úvod do metod kvalitativního výzkumu. Aplikace v tělesné výchově a sportu. Kvalitativní analýza. Cvičení: Praktická aplikace výše uvedených témat podle zaměření a cílů bakalářských prací u zapsaných studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti jsou seznámeni s metodami sběru dat pro výzkum a s metodami zpracování a prezentace výzkumných dat.
Student získá základní odborné kompetence v oblasti metodologie výzkumu.
Předpoklady
Znalost základních termínů kinantropologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočtové požadavky: Seminární práce zaměřená na projekt bakalářské práce.
Doporučená literatura
 • BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1996. ISBN 80-7184-100-5..
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7184-141-2..
 • FRÖMEL, K., BOKŮVKA, J. a MĚKOTA, K. Diplomová práce. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1992..
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-549-3..
 • KERLINGER, NF. Základy výzkumu chování. 1. vyd. Praha : Academia 1972..
 • KOVÁŘ, R. a BLAHUŠ, P. Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice.1. vyd. Praha : UK, 1989..
 • PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-569-8..
 • THOMAS, J. R., NELSON, J. K., SILVERMAN, S. J.. Research methods in physical activity. Champaign: Human Kinetics, 2015. ISBN 0-7360-5620-3.
 • THOMAS, J.R. and NELSON, J.K. Research methods in physical activity. 2nd ed. Champaign : Human Kinetics, 1990. ISBN 0-87322-291-1..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní