Předmět: Odborná praxe

« Zpět
Název předmětu Odborná praxe
Kód předmětu KTV/OPR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vedení, nebo spolupodílení se na vedení zájmového kroužku (oddílu) zaměřeného na práci s dětmi (DDM, sportovní kluby atd.). Varianta A: Časová dotace 40 hodin přímé praxe (cca pololetí školního roku). 8 hod. pro přípravu a vyhodnocení praxe. Varianta B: Letní akce (tábor, soustředění) se zaměřením na děti. Záštita instituce (DDM, sportovní klub atd.). Časová dotace 5 dní (40 hodin) přímé praxe. 8 hod. pro přípravu a vyhodnocení akce. Praxe musí být předem nahlášena a schválena garantem předmětu. Student vypracuje závěrečnou zprávu o akci a předloží hodnocení praxe. 2. Student realizuje praxi ve vybrané organizaci se zaměřením na volný čas, na organizaci sportovních akci, mezinárodních akcí apod. Časová dotace je stanovena na 5 dní (40 hod.). Zaměřením praxe by měla být organizace a vedení realizovaných akcí. Plnění praxe je primárně vázáno na organizace a akce spojené s KTV FP TUL. Podrobnější informace pro daný rok předá garant předmětu. Praxe musí být předem nahlášena a schválena garantem předmětu. Student vypracuje závěrečnou zprávu o akci a předloží hodnocení praxe. 3. Student se spolupodílí na organizací akcí zastřešených KTV FP TU v Liberci (úvodní soustředění, kurzy, plesy, sportovní soutěže, projekty KTV apod.). Časová dotace je stanovena na 3 dny (24 hod.). Konkrétně 2 dny přímá praxe + 1 den příprava. Akce musí být předem nahlášena a schválena garantem předmětu. Student vypracuje závěrečnou zprávu o akci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka, Demonstrace dovedností studentů
Výstupy z učení
Předmět zprostředkovává seznámení studentů s praktickou aplikací dosud získaných vědomostí a dovedností. Smyslem praxe je realizování, organizace a vedení činnosti s důrazem na volnočasové organizace. Cíle praxe: 1. Práce s dětmi a mládeží ve volnočasových organizacích (DDM, volnočasová centra atd.). 2. Praktická organizační činnost a spolupodílení se na vedení programu (DDM, fitnesscentra, volnočasové agentury apod.). 3. Spolupodílení se na organizování akcí KTV FP TU v Liberci.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru. Studenti se seznámí s problematikou praktické činnosti v organizacích zaměřených na děti a mládež.
Předpoklady
Zájem studenta o prováděnou činnost. Vztah k volnočasovým aktivitám.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

1. Podmínkou získání zápočtu je připravit, konzultovat a realizovat praxi ve volnočasové organizaci (DDM, sportovní oddíly, kroužky, Junák apod.). Praxe je v rozsahu 6 dní (48 hodin) včetně času započítaného pro přípravu a vyhodnocení (1 den = 8 hod.). Záleží na volbě a možnostech studenta, zda zvolí formu průběžnou (pravidelné vedení kroužku), nebo souvislou (letní tábor, soustředění atd.). Po realizaci praxe student odevzdá závěrečnou zprávu z praxe a hodnocení odpovědné osoby. 2. Podmínkou získání zápočtu je připravit, konzultovat a realizovat praxi ve vybrané organizaci se zaměřením na volný čas.Časová dotace je stanovena na 5 dní (40 hod.). 3. Student se spolupodílí na organizací akcí zastřešených KTV FP TU v Liberci. Časová dotace je stanovena na 3 dny (24 hod.).
Doporučená literatura
  • Časopis Těl. Vých. a Sport Mlád.: posledních 5 ročníků..
  • HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada , 1992..
  • TILINGER, P. a kol. Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Praha, UK FTVS, 1994..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní