Předmět: Právní aspekty sportu a rekreace 2

« Zpět
Název předmětu Právní aspekty sportu a rekreace 2
Kód předmětu KTV/PASR2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novotný Vojtěch, JUDr.
Obsah předmětu
Přednášky: Právní normy ve sportu a rekreaci podle oblastí 1. Vybrané základní právní normy v oblasti sociálně právní. 2. Vybrané základní právní normy v oblasti ochrana člověka za mimořádných událostí a požární ochrany. 3. Vybrané základní právní normy v oblasti zdraví a hygieny, návykových látek, dopingu. 4. Vybrané základní právní normy v oblasti ochrany přírody, provozu sportovních areálů. 5. Vybrané základní právní normy v oblasti organizování aktivit v oblasti sportu a rekreace. 6. Vybrané základní právní normy v oblasti odpovědnosti při sportu a rekreaci, řešení sporů ve sportu. 7. Tvorba interních norem. Cvičení: 1. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti sociálně právní. 2. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti ochrana člověka za mimořádných událostí a požární ochrany. 3. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti zdraví a hygieny, návykových látek, dopingu. 4. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti ochrany přírody, provozu sportovních areálů. 5. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti organizování aktivit v oblasti sportu a rekreace. 6. Vybraná ustanovení právních norem v oblasti odpovědnosti při sportu a rekreaci, řešení sporů ve sportu. 7. Práce s právními normami, tvorba interních norem.i Na přednáškách je ukázána struktura a vzájemná návaznost právních norem v oblasti, na cvičeních jsou probrána konkrétní vybraná ustanovení právních norem.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s právní problematikou, která se vztahuje k oblasti sportu a rekreace.
Student získá odborné znalosti z právní oblasti ve vztahu ke sportu a trávení volného času.
Předpoklady
Znalosti základů práva.
KTV/PASR1

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Aktivní účast na výuce (alespoň 75 %). Prokázání znalostí probraných témat, zejména právní teorie, a orientace v obsahu právních norem a předpisů. Úspěšné absolvování písemných testů (50 % správných odpovědí).
Doporučená literatura
  • Vybrané právní normy v aktuálním znění.
  • HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem, Praha : Auditorium, 2007..
  • Kolektiv autorů. Otázky sportovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008..
  • KRÁLÍK, M. Právní odpovědnost za sportovní úrazy. Právní rádce: IHNED.CZ, 15.2.2007.
  • KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha : C.H.Beck, 2001..
  • Kuklík, Jan a kol. Sportovní právo. Praha, 2012. ISBN 978-80-87284-28-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní