Předmět: Psychologie pohybových aktivit

« Zpět
Název předmětu Psychologie pohybových aktivit
Kód předmětu KTV/PPA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
  • Nečas Miroslav, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Předmět, vývoj psychologie tělesné výchovy. 2. Uplatnění, význam a metody psychologie tělesné výchovy. 3. Osobnost - chápání pojmu. Struktura osobnosti - motivační dispozice, potřeby, postoje, zájmy, hodnoty, návyky, aspirace a temperament, charakter, vůle a morálně volní vlastnosti. Dynamika osobnosti - zrání a učení. 4. Psychické procesy a stavy v tělesné výchově. Poznávací procesy - vnímání, představování a myšlení. 5. Psychické procesy a stavy v tělesné výchově - pozornost a pamět, emoce a motivace. 6. Psychologická analýza sportovních a tělovýchovných činností - psychologická klasifikace sportovních a tělovýchovných činností, sportovní hry z psychologického hlediska. 7. Psychologická analýza sportovních a tělovýchovných činností - senzomotorické učení, výsledkové činitele, mechanismy senzomotorického učení, časové zákonitosti, výsledky a teorie senzomotorického učení. Psychické řízení sportovní činnosti. 8. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu - socializace, sociální skupina, sociální percepce ve sportu. 9. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu - sociální komunikace a interakce. 10. Sociální kontext v tělesné výchově a sportu - efektivita sportovní skupiny , regulace interpersonálních vztahů při sportovní činnosti. 11. Některé problémy školní tělesné výchovy - osobnost učitele TV, osobnost žáka II. stupně ZŠ a střední školy, výběr sportovních talentů. 12. Sociální role typické pro sport - sportovec, trenér, diváci. 13. Psychologie sportovní výkonnosti - vnitřní a vnější faktory sportovního výkonu. 14. Sportovní příprava - psychologická. Obměnňování a stupňování zátěží, modelovaný trénink, ideomotorický trénink, regulace psychických stavů, joga, relaxace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými otázkami z psychologie pohybových aktivit.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínkou zkoušky je absolvování zkouškové písemky.
Doporučená literatura
  • KODÝM, M., MAN, F., JANSA, P., VÁLKOVÁ , H. Psychologie TV pro Učitelství na základní škole. Praha: Univerzita Karlova, 1982..
  • MACÁK, I.,HOŠEK, V. Psychologie TV a sportu. Praha: SPN, 1989. 221 s..
  • PAULÍK, K. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1986. 186 s..
  • SEILER, R., STOCK,A. Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 80-7033-414-2..
  • VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 1997. 210 s. ISBN 80-7184-421-7..
  • VANĚK, M. A KOL. Psychologie sportu. Praha : Olympia, 1983..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní