Předmět: Rekreologie 1

« Zpět
Název předmětu Rekreologie 1
Kód předmětu KTV/REK1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vymezení základních pojmů a definic: rekreace, rekreologie, volný čas, pohybová aktivita, životní styl, životní způsob, kvalita života, význam a funkce rekreace a volného času 2. Volný čas v kontextu historického vývoje, základní klasifikace volnočasových činností, současné vývojové trendy v oblasti volného času, volný čas a jeho význam u různých věkových skupin 3. Životní styl a zdraví, tendence vývoje v současné společnosti, základní charakteristika a výskyt onemocnění souvisejících s životním stylem, podpora pohybové aktivity a její význam ve volném čase 4. Pohybová aktivita, tendence vývoje v ČR a zahraničí, souvislosti a vztahy k životnímu stylu a volnému času, doporučení pro PA 5. Sedavé chování, tendence vývoje v ČR a zahraniční, rizika u různých věkových skupin, souvislosti a vztahy k životnímu stylu a volnému času, pasivní trávení volného času 6. Optimalizace životního stylu, základní modely a intervence, rekreace, pohybová aktivita, zdraví, prevence 7. Volný čas v kontextu veřejné politiky, volný čas a komunální politika, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času, komunální rekreace a základní principy řízení volného času v obcích 8. Typologie zařízení pro volný čas, parky, otevřené prostory, dětská hřiště, volnočasová centra, současný stav a tendence vývoje 9.Podnikové wellness, programy podpory zdraví na pracovišti, rekreace jako kompenzace pracovní zátěže 10.Odborné organizace zabývající se rozvojem volnočasových aktivit. 11.Grantové příležitosti, financování projektů. 12.Kritické myšlení s ohledem na prezentované projekty. 13.Aplikace rekreologie a uplatnění odborníků z oboru. 14. Zápočty. Závěrečný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vymezení vědního oboru rekreologie, vymezení základních pojmů, vztahujících se k rekreaci a volnému času, hledání vztahů mezi těmito pojmy. Studenti získají informace o významu rekreace v životním stylu člověka a životním způsobu společnosti.
Student je po absolvování předmětu schopen odborné diskuse a argumentace (písemnou i ústní formou)v klíčových tématech dle obsahu předmětu.
Předpoklady
Předpokladem pro studium předmětu je zájem studenta o oblast rekreace, volného času a aktivního životního stylu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet předmětu je udělen na základě předložení a prezentace zadaného projektu v určeném termínu a zápočtového testu. Účast 80%. Písemný test. Pro zimní semestr 2020/2021 je výuka realizována ON-LINE prostřednictvím Google Meet.
Doporučená literatura
  • ? BAMMEL, G. AND BURRUS-BAMMEL, L.L. Leisure and Human Behavior. 2nd ed. Dubuque: Brown, 1992.. ISBN 069712200X.
  • HODAŇ, B. (ed.). Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: Hanex, 2002..
  • FROMEL, K.,NOVOSAD, J.,SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1. vyd. Olomouc : UP. 173 s., 1999. ISBN 80-7067-945.. ISBN 80-7067-945.
  • HODAŇ, B. & DOHNAL, T. Rekreologie. Olomouc: vydavatelství UP, 2008..
  • VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky vloného času. Brno: Print- Typie, 2001.
  • WATES, N. Akční plánování. Brno: Nadace Partnerství., 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní