Předmět: Rekreologie 2

« Zpět
Název předmětu Rekreologie 2
Kód předmětu KTV/REK2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je důležitý pro pochopení nutnosti propojení teoretických poznatků s praxí a naopak. Obsahem je samostatná práce nad projekty a diskuse o jednotlivých řešeních projektů. - Intervence, strategie a přístupy zaměřené na zvýšení úrovně pohybové aktivity ve školním prostředí - Budování infrastruktury pro volný čas - dětská hřiště, veřejně přístupná hřiště, parky, sportovní zařízení - Volný čas, pohybová aktivita, cykloturistika a cyklodoprava - Obec a její role při vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času - Projekt Zdravé město, příklady dobrých praxí v oblasti PPA a VČ Česká republika, zahraničí - Příklady projektů aktivní rekreace pro různé věkové skupiny obyvatel se zaměřením na děti a seniory - Rekreační a volnočasové aktivity jako prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti - Financování sportovních a volnočasových aktivit, možnosti získávání finančních prostředků

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je aplikovat teoretické vědomosti z předmětu REK1 do praktického života společnosti.
Student po absolvování předmětu dokáže odborně diskutovat a argumentovat (písemnou i ústní formou) v klíčových tématech dle obsahu předmětů Rekreologie 1 a Rekreologie 2. Student zároveň dokáže kriticky posuzovat a třídit informace v rámci oboru a různých informačních zdrojů.
Předpoklady
Předpokladem splnění předmětu je zájem studenta o danou problematiku a jeho aktivní přístup. Nutné je předchozí absolvování předmětu Rekreologie 1.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zkouška probíhá ústní formou. Okruhy ke zkoušce odpovídají tématickým okruhům přednášek předmětů Rekreologie 1 a Rekreologie 2. Zápočtový požadavek - vypracování a prezentace zadaného projektu v určeném termínu. Účast max. 2 absence. V případě krizových situací může být ústní zkoušení realizováno formou videokonference (messanger, skype apod.).
Doporučená literatura
  • HODAŇ, B. (ed.). Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: Hanex, 2002..
  • Alan, J. Etapy života očima sociologa. Panorama, Praha 1989..
  • FROMEL, K., NOVOSAD, J., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1.vyd. Olomouc : UP, 173 s., 1999. ISBN 80-7067-945.. ISBN 80-7067-945.
  • HODAŇ, B. & DOHNAL, T. Rekreologie. Olomouc: vydavatelství UP, 2008..
  • MARCUS, B. H., FORSYTH, L. H. Motivating People to Be Physically Active. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003.. ISBN 0-7360-4064-1.
  • VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky vloného času. Brno: Print- Typie, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní