Předmět: Raketové sporty 1

« Zpět
Název předmětu Raketové sporty 1
Kód předmětu KTV/RSE1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: Charakteristika, vznik a vývoj stolního tenisu. Rozdělení obsahu stolního tenisu. Pohybová technika: střeh, práce nohou při úderech, pohyb paže. Úderová technika: držení pálky, podání, základní přímé údery. Úderová technika: základní přímé údery, lift, drajv. Hra. Úderová technika: lift, drajv, topspin. Hra. Úderová technika: varianty topspinu, smeč. Hra. Úderová technika: šlajs, čop, náraz. Hra. Charakteristika squashe, pravidla. Historie. Názvosloví. Biomechanické poznatky. Popis techniky úderů. Nácvik a zdokonalování úderů. Forhend. Bekhend. Nácvik podání. Hra.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se základní charakteristikou squashe a stol. tenisu (technika, pravidla, organizace soutěží) a se základními pohybovými dovednostmi příslušné hry.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na výuce. Osvojení základních herních dovedností. Absolvování turnaje v daných hrách.
Doporučená literatura
  • HÝBNER, J., aj. Stolní tenis : Učební texty pro školení trenérů IV. třídy. 1. vyd. Praha : ČÚV ČSTV, 1984a..
  • SUSS, V. Squash. Praha : Grada, 2003..
  • TÁBORSKÝ, F., SÜSS, V. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2005.. ISBN 80-247-1330-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -