Předmět: Sportovní hry 1

« Zpět
Název předmětu Sportovní hry 1
Kód předmětu KTV/SHR1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina. Historie basketbalu a volejbalu. 2. Basketbal - herní činnosti jednotlivce - driblink. 3. Basketbal - herní činnosti jednotlivce - přihrávka 4. Basketbal - herní činnosti jednotlivce - střelba 5. Basketbal - herní činnosti jednotlivce - doskakování 6. Basketbal - rozhodování utkání a organizace turnaje 7. Volejbal - herní činnosti jednotlivce - odbití obouruč vrchem 8. Volejbal - herní činnosti jednotlivce - odbití obouruč spodem 9. Volejbal - herní činnosti jednotlivce - podání 10. Volejbal - herní činnosti jednotlivce - přihrávka a nahrávka 11. Volejbal - herní činnosti jednotlivce - Blokování 12. Volejbal - herní systémy a kombinace 13. Volejbal - organizace turnaje a rozhodování volejbalového zápasu 14. zápočty

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci výuky si studenti zdokonalí teoretické i praktické základy basketbalu a volejbalu a problematiku řízení utkání (funkce rozhodčího, časoměřiče a zapisovatele), seznámí se s historií těchto her a s organizací domácích i zahraničních turnajů.
Student bude schopen zorganizovat turnaj ve volejbale a basketbalu včetně jeho rozhodování, ale také aktivně tyto dvě sportovní hry hrát na základní úrovni.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

1) Aktivní účast na výuce a 80% docházka z celkového počtu hodin v semestru. 2) Test z pravidel, historie, základů rozhodování, organizace turnaje ve volejbale a basketbalu (na splnění nutné 70 %, je povolena jedna oprava testu). 3) Praktický výstup ze základních herních činností jednotlivce: Test odbití obouruč vrchem: Odbití testovaného hráče musí být provedeno podle pravidel volejbalu. Testovaný hráč, stojící za útočnou čárou, odbíjí opakovaně obouruč vrchem míč přes síť, ve dvojici s hráčem stojícím na druhé straně sítě. Testovaný i spolupracující hráč ve dvojici musí provést každý 5 odbití bez přerušení a změny způsobu odbití. Míč odbíjený testovaným hráčem se nesmí po jeho odbití dotknout sítě. Testovaný hráč nesmí překročit útočnou čáru ani se jí dotknout. První odbití provádí spolupracující hráč. Test odbití obouruč spodem: Odbití testovaného hráče musí být provedeno podle pravidel volejbalu. Testovaný hráč, stojící za útočnou čárou, odbíjí opakovaně obouruč spodem (bagrem) míč k síti, ve dvojici s hráčem stojícím před sítí, který musí odbíjet pouze obouruč vrchem. Testovaný i spolupracující hráč ve dvojici musí provést každý 5 odbití bez přerušení a změny způsobu odbití. Testovaný i spolupracující hráč nesmí během odbíjení překročit útočnou čáru ani se jí dotknout. Spolupracující hráč se nesmí během odbíjení dotknout sítě. První odbití provádí spolupracující hráč. Test podání: Podání testovaného hráče musí být provedeno podle pravidel volejbalu. Testovaný hráč musí dosáhnout 3 dobrých podání z 5 pokusů. Lze podávat vrchem nebo spodem. Dotek sítě při podání není chybou. Střelba trestných hodů: 2 úspěšné koše z 10 pokusů. Opakované dvojtakty: předvést správné technické provedení dvojtaktu 3x po sobě.
Doporučená literatura
  • BUCHTEL, J. Teorie a didaktika volejbalu.. Praha: Karolinum., 2006. ISBN 80-246-1011-6.
  • HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu : ČVS, 2001. HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu : ČVS, 2001..
  • KAPLAN, O. Volejbal. 1. vyd. Praha : Grada, 1999..
  • VELENSKÝ, E. a kol. Basketbal. 2. vyd. Praha : Olympia, 1987..
  • VELENSKÝ, M. Basketbal - praktická cvičení pro školní TV. Praha : Karolinum, 1994..
  • VELENSKÝ, M. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež.. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1480-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní