Předmět: Teorie a didaktika sportovního tréninku

« Zpět
Název předmětu Teorie a didaktika sportovního tréninku
Kód předmětu KTV/SPTE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky:1. Teoretická interpretace sportovního tréninku, systémové pojetí sportovního tréninku 2. Sportovní výkon a jeho struktura 3. Zatížení, zotavení a regenerace, efekt tréninku 4. Kondiční příprava, technická příprava, taktická příprava, psychologická příprava 5. Řízení sportovního tréninku, dlouhodobá koncepce sportovního tréninku, tréninkové cykly 6. Základy výběru talentů, sportovní příprava dětí 7. Zápočty, písemný test. Cvičení: Učivo probírané v přednáškách bude probíráno na příkladech z praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sportovního tréninku dětí a mládeže i dospělých. Pozornost bude zaměřena na jednotlivé složky sportovního tréninku, na jeho řízení a na sportovní výkon.
Student bude schopen vést sportovní trénink dětí.
Předpoklady
znalost základů antropomotoriky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Minimální účast na cvičeních 70 %. Získání min. 70 % bodů z písemného testu. Ústní zkouška
Doporučená literatura
  • DOVALIL, J. aj. Sportovní trénink - lexikon základních pojmů. Praha : Karolinum, 1992..
  • DOVALIL, J. aj. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002..
  • DOVALIL, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha : Karolinum, 1992..
  • CHOUTKA, M. a DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha : Olympia, 1991..
  • PERIČ, T. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha : Grada, 2006.. ISBN 80-247-1827-.
  • ŠTILEC, M. aj. Sportovní příprava mládeže. Praha : SPN, 1989..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní