Předmět: Teorie rekreace a výchovy v přírodě

« Zpět
Název předmětu Teorie rekreace a výchovy v přírodě
Kód předmětu KTV/TRVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do problematiky teorie rekreace a pobytu v přírodě - význam, výchova, volný čas, hodnotový systém. Charakteristika a složky přírodní výchovy. Výchova prožitkem. Tvorba a ochrana životního prostředí ve vztahu k přírodní výchově a rekreaci v přírodě Psychologicko pedagogické aspekty přírodní výchovy, intenzívní rekreační a vzdělávací režimy. Historie i současná situace v oblasti výchovy a pobytu v přírodě. Přehled českých organizací působících v oblasti pobytu a výchovy v přírodě. Zahraniční organizace zabývající se pobytem a výchovou v přírodě v současné společnosti. Zážitková pedagogika, dobrodružství. Outdoorové programy, survival. Teorie her a sportů, struktura, obecné didaktické zásady, filozofické a psychologické aspekty her. Organizování a řízení aktivit v přírodě - příprava, vedení a hodnocení programů, legislativní zabezpečení. Metodika vedení akcí v přírodě. Bezpečnost na outdoorových akcích, věková přiměřenost, osobnost instruktora/ osobnost klienta. Rekreační střediska zaměřená na výchovu v přírodě. Lanové překážky a dráhy. Lanová centra a parky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vede k pochopení významu rekreace a výchovy v přírodě. Studenti získají základní přehled o historii výchovy v přírodě u nás i v zahraničí a o možnostech využívání outdoorových programů v oblasti výchovy. Dále student získá informace o výchově v přírodě a jejím působením na člověka, seznámí se s filozofickými i ekologickými aspekty výchovy v přírodě a se základy metodiky vedení akcí.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Předpokladem pro splnění předmětu je zájem student o danou problematiku a aktivní přístup.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Minimálně 80% účast na přednáškách a cvičeních (v součtu). Předpokladem přijetí ke zkoušce je písemné vypracování a prezentace projektu. Zkouška proběhne písemnou formou. Pro zimní semestr 2020/2021 je výuka realizována ON-LINE prostřednictvím Google Meet.
Doporučená literatura
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha, Grada, 2009..
 • HANUŠ, R., JIRÁSEK, I. Výchova v přírodě. Ostrava : VŠB TU, 1999..
 • MIKOŠKA, J. Outdoorové sporty. Praha : Computer Press, 2006..
 • NEUMAN J. a kol. Education and learnign through outdoor activities. Praha : Duha, 2004..
 • NEUMAN, J. Lanové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha : Portál. 1999..
 • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000..
 • NEUMAN, J. Výchova v přírodě . Studijní materiál. Praha: UK FTVS, 2001..
 • PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha : Portál, 2008..
 • VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995. ISBN 8090173799. Základy pedagogiky volného času. Brno: Paido, 1995..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní