Předmět: Základy cestovního ruchu

« Zpět
Název předmětu Základy cestovního ruchu
Kód předmětu KTV/ZACR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní podmínky rozvoje cestovního ruchu. Trendy rozvoje cestovního ruchu ve světě a v ČR. 2. Předpoklady CR 3. Typologie CR 4. Vývoj CR 5. Trh CR 6. Cestovní kanceláře 7. Marketing v CR 8. Služby CR 9. Průvodce v CR 10. Typologie účastníků CR 11. Organizace CR 12. Prezentace událostí v CR 13. Zápočty

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s předpoklady rozvoje cestovního ruchu v ČR i ve světě - cestovní kanceláře, přehled služeb (směnárenských, dopravních, ubytovacích a stravovacích), průvodcovské služby. Důraz je položen na zvládnutí praktických dovedností projektování produktových balíků v oblasti pohybové rekreace.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

- účast na cvičeních (2 povolené absence) - písemný test (nutnost napsání na min. 70 %, případná možnost jedné opravy) - zpracování a prezentace seminární práce z oblasti cestovního ruchu, které bude následně na hodinách prezentována
Doporučená literatura
  • FORET, M., FORETOVÁ, V. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada, 2001.. ISBN 80-247-0207-X.
  • HLADKÁ, J. Technika cestovního ruchu. Praha : Grada, 1997..
  • HOLEČEK, M., MARIOT, P., STŘÍDA, M. Zeměpis cestovního ruchu. Praha : ČGS, 1999, 104. s..
  • HORNER,S., SWABROOKRE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada, 2003.. ISBN 80-247-0202-9.
  • MALÁ, V. Cestovní ruch (vybrané kapitoly). Praha: VŠE, 1999.. ISBN 80-7079-443-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní