Předmět: Základy biomechaniky

« Zpět
Název předmětu Základy biomechaniky
Kód předmětu KTV/ZBIE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Bittner Václav, Mgr. Ph.D.
  • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pojem biomechanika, vztah biomechaniky k dalším vědním oborům, význam a úkoly biomechaniky. Fyzikální základ biomechaniky, základní struktura a vztah mezi základními pojmy klasické mechaniky, podstata pohybové činnosti člověka. 2. Model lidského těla, určování základních parametrů lidského těla a jeho segmentů. 3. Pohyb cvičence v časoprostoru 4. Pohyb cvičence z hlediska působících sil. 5. Energetické aspekty pohybu. 6. Pohybový systém člověka z hlediska biomechaniky, pasivní a aktivní prvky pohybového systému, vlastnosti pohybového systému a nervové tkáně. Svalová síla jako rozhodující faktor pro pohyb segmentu. 7. Výzkumné a experimentální metody biomechaniky pohybu. Cvičení: 1. Fyzikální veličiny a jednotky používané v mechanice. Vektory - vymezení, základní operace s vektory. Kinematika - stanovení charakteristik pohybu. Dynamika - stanovení charakteristik pohybu. 2. Řešení vybraných pohybových úloh z kinematiky - 1. 3. Řešení vybraných pohybových úloh z kinematiky - 2. 4. Řešení vybraných pohybových úloh z dynamiky - 1. 5. Řešení vybraných pohybových úloh z dynamiky - 2. 6. Řešení vybraných pohybových úloh - energetické aspekty - 1. 7. Řešení vybraných pohybových úloh - energetické aspekty - 2.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou základních biomechanických principů, s otázkami lokomoce člověka, s charakteristikou biomechaniky tělesných cvičení. Studenti se seznámí s pohybem cvičence z hlediska mechaniky a se základními metodami a prostředky v experimentální biomechanice tělesných cvičení.
Student bude schopen definovat uzlové body nácviku a nejčastější chyby nácviku při nácviku sportovních aktivit z hlediska biomechaniky.
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky a fyziky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %), splnění písemného testu.
Doporučená literatura
  • BRÁZDA, M. Biomechanické základy tělesných cvičení. Hradec Králové, PF 1984..
  • JANURA M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. ISBN 80-244-0644-6.
  • KARAS, V. a OTÁHAL, S. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Praha, SPN, 1979..
  • KARAS, V. a OTÁHAL, S. Základy biomechaniky pohybového aparátu člověka. Praha, UK, 1991..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní