Předmět: Zdravotní TV

« Zpět
Název předmětu Zdravotní TV
Kód předmětu KTV/ZDTV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bajzíková Jana, Mgr.
 • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Význam pohybu v rámci kompletní péče o zdravotně oslabeného. Cíl a úkoly zdravotní TV. 2. Zdravotní skupiny . Druhy oslabení a jejich zařazování do zdravotní TV. Zdravotní TV jako tělovýchovná forma. 3. Didaktický proces ve zdravotní TV. Didaktické zásady a metody a jejich uplatňování ve zdravotní TV. 4. Pohybové aktivity ve zdravotní TV. Druhy pohybů podle způsobu provedení. Složky pohybu. Vyrovnávací cvičení. 5. Organizační formy zdravotní TV. Cvičební jednotka, domácí cvičení, půldenní, jednodenní, dvoudenní a víkendové akce. Rekondiční pobyty. 6. Pedagogická diagnostika . Vyšetřování aspekcí. Vyšetřování hybnosti: hodnocení statické a dynamické složky. Další formy sledování. 7. Oslabení hybného systému. Oslabení trupu: kyfozy, lordozy, skoliozy, poúrazové a pooperační stavy. 8. Oslabení dolních končetin: ploché nohy, vrozené luxace kyčelních kloubů, dětská obrna, paréza a jiné deformity. Oslabení horních končetin. 9. Oslabení respiračního systému: bronchitidy, astma bronchiale, stavy po zápalu plic. 10. Oslabení kardiovaskulárního systému: srdeční vady a stavy po operacích, hypertenze, ICHS, stavy po IM. 11. Oslabení metabolická a endokrinologická: diabetes, obezita, endokrinní poruchy. Gynekologická oslabení: poruchy menstruačního cyklu, zánětlivé stavy, stavy po operacích. 12. Oslabení nervová a neuropsychická: zánětlivé stavy, záchvatové stavy, neurozy, epilepsie. 13. Oslabení smyslová: poruchy zraku, poruchy sluchu. 14. Historie zdravotní TV. Cvičení: 1. Oslabení hybného systému. Vzpřímené držení těla. Výběr cvičebních tvarů pro ovlivňování vzpřímeného držení těla v základních polohách. 2. Svalové dysbalance. Zásady a výběr cvičebních tvarů pro uvolňování a protahování. Zásady a výběr cvičebních tvarů pro posilování. 3. Vadné držení těla. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání kyfotického držení těla a plochých zad. 4. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání hyperlordotického držení těla. 5. Výběr cvičebních tvarů pro vyrovnávání skoliotického držení těla. 6. Ortopedické vady dolních končetin. Cvičení při funkčním oslabení kyčelního kloubu, vbočená a vybočená kolena, plochá noha. Cvičební jednotka pro oslabení hybného systému. 7. Aplikace dechových cvičení. Rozdělení dechových cvičení. 8. Vliv poloh na dýchání. Výběr cvičebních tvarů pro rozvíjení bráničního a hrudního dýchání. 9. Aplikace relaxačních cvičení. Nácvik relaxace po předchozím protažení, nácvik lokální, celkové a diferencované relaxace. 10. Gynekologická oslabení v období dospívání a vhodná cvičení pro podporu přirozeného pohlavního vývoje. 11. Oslabení smyslová - cvičení při oslabení zraku a sluchu. 12. Cvičební jednotka pro kardiovaskulární oslabení. 13. Cvičební jednotka při obezitě. 14. Pedagogická diagnostika. Vyšetření aspekcí, vyšetřování hybnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou zdravotní TV a metodickými postupy při korekci oslabení hybného systému, respiračního a kardiovaskulárního systému, s dechovými a relaxačními cvičeními. Studenti se seznámí se zásadami pro posilování a vyšetřování hybného systému.
Student získá odborné kompetence pro vedení zdravotní tělesné výchovy.
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Didaktický test

Aktivní účast na výuce - 80% docházka, odevzdání a schválení seminární práce, zápočtový test splněn na 75 %.
Doporučená literatura
 • ADAMÍROVÁ, J. Gynegymnastika. Praha: VAŠUT, 1999. ISBN 80-7236-064-7..
 • BOTLÍKOVÁ, V. Vyrovnáváme i testujeme. Praha : BEST, 1991..
 • ČERMÁK, J. aj. Záda už mě nebolí. Praha : Svojtka a Vašut, 1992. ISBN 80 - 85521.
 • HOŠKOVÁ, Bl. Vademecum: Zdravotní Tv (druhy oslabení).. UK PRAHA. ISBN 978-80-246-2137-1.
 • HOŠKOVÁ,B. a MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha : KAROLINUM UK Praha, 1998. ISBN 80- 7184-621-X.
 • KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví.. Galén, 2011.
 • PERNICOVÁ, H. aj. Zdravotní tělesná výchova. Praha : Fortuna, 1993. ISBN 80 -7168-086-9..
 • RAŠEV, E. Škola zad. Praha : Direkta, 1992. ISBN 80- 900272-6-1..
 • ZÍTKO, M. Kompenzační cvičení. Praha : NS &SVOBODA, 1998. ISBN 80-205-0529-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní