Předmět: Základy kinantropologie

« Zpět
Název předmětu Základy kinantropologie
Kód předmětu KTV/ZKIN
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Tělesná a obecná kultura a jejich vzájemný vztah. 2. Tělesný pohyb člověka, fylogenetický vývoj lidské motoriky. 3. Tělesná zdatnost a základní motorická výkonnost. Motorické schopnosti a dovednosti, předpoklady k pohybové aktivitě člověka. 4. Ontogenetický vývoj motoriky člověka. 5. Motorické učení. Základy sportovního tréninku. 6. Pohybová rekreace jako faktor zvyšování efektivity pracovní a tvořivé činnosti. 7. Zdraví a pohybová aktivita. 8. Srdeční frekvence a pohybová aktivita. 9. Aerobní zdatnost v pohybové rekreaci. 10. Výživa a pohybová aktivita. 11. Pitný režim a pohybová aktivita. 12. Nadváha a obezita. 13. Zdravý způsob života, zdravý životní styl.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy vědního oboru kinantropologie (s podstatou a obsahovou šíří kinantropologie, se základní terminologickou orientací v systému, s prací s odbornými kinantropologickými zdroji, s ontogenetickým vývojem motoriky člověka a s významem vybraných kinantropologických konceptů pro společnost).
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Nejsou vyžadovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Zápočtové požadavky: Účast na výuce (80% docházka) Účast na úvodním soustředění Příprava a prezentace příspěvku na studentském vědeckém workshopu Test základních teoretických znalostí Zkouškové požadavky: Test teoretických znalostí
Doporučená literatura
 • HOFFMAN, SHIRL, J. Introduction to Kinesiology.. Human Kinetics, 2008. ISBN 978-0-7360-761.
 • HOGENOVÁ, A. Pohyb a tělo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-580-9..
 • KOMEŠTÍK, B. Kinantropologie - Antropomotorika - Metodologie. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1284-5..
 • KOMEŠTÍK, B. KINANTROPOLOGIE.. Hradec Králové, 1998. ISBN 80-7041-686-6.
 • RÝDL, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993..
 • SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku. 1. vyd. Liberec: TU, 2006. ISBN 80-7372-140-6. (dop. str. 10-15, 16-31, 36-40, 49-56, 122-125, 245-264)..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní