Předmět: Filozofie a umění 1

« Zpět
Název předmětu Filozofie a umění 1
Kód předmětu KUM/FU1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
  • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukzkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý sloužtí jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění. Třetí okruh obsahuje spiisy k esejům studentů zabývajícím se problém anarchismu a vzpory umělce v konstextu dějin umění a v kontextu společenském.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
I. FILOZOFIE JAKO TRANSCEDENTÁLNÍ OTÁZKA 1. Tázání po podmínkách možnosti zkušenosti a bytí jako vodítko evropské filozofie. 2. Objev otázky po obecném předpokladu u Platóna. 3. Objev otázky po konkrétním jsoucnu u Aristotela. 4. Konzervativní a revoluční výklad antické filozofie ve vztahu k otázce krásy. 5. Nietzscheho pojetí dionýského principu a dnešní kultura techno. 6. Základní otázka dramatu u Aristotela a Nietzscheho, 7. Smysl rituálu antického a jeho odlesky v dvacátém století (vídeňský akcionismus). 8. Jedno jako transcendentální kategorie. 9. Smyslová skutečnost a tzv. MIMÉSIS. 10. Plnost a prázdnota: řecká MÚSIKÉ a próza. Problém novověké hudebnosti. 11. Metafyzika konfrontována s uměním neboli je umění věděním? 12. Umění jako obrat a jako vybočení: postavení anonymního umělce a umělce pojmenovaného. 13. Filozofie Kantova formuluje transcendentální otázku po kráse. 14. Vznešenost a krása. Reflexe ve dvacátém století.Bibliografie Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

V rámci semestru studenti vypracují seminární práci. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdanou práci a k tématům z přednášek. Navazuje ústní zkouška.
Doporučená literatura
  • Diderot, D. Herecký paradox. Praha, 1945.
  • Heidegger, M. Básnicky bydlí člověk. Praha, 2006.
  • Kant, I. Kritika soudnosti. Praha, 1975.
  • Platón. Dialogy o kráse. Praha, 1979.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní