Předmět: Filozofie a umění 1

« Zpět
Název předmětu Filozofie a umění 1
Kód předmětu KUM/FU2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
 • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukzkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý sloužtí jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění. Třetí okruh obsahuje spiisy k esejům studentů zabývajícím se problém anarchismu a vzpory umělce v konstextu dějin umění a v kontextu společenském.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
II. DUŠE A TĚLO VE FILOZOFII A V UMĚNÍ 1. Zrcadlení jako princip monadologie. 2. Zrcadlo a Narcisova existence. 3. Ozdoba jako přírůstek na bytí neboli o tetování. 4. Živly a hmat. 5. Tělo a smyslové modality. 6. Společný smysl jako metafyzická otázka. 7. Definice duše: hmat, který se dotýká sám sebe. 8. Stroj, tělo a smrt. 9. Loutka jako stroj? 10. Notace, choreografie a čas tělesného podání. 11. Aristotelés: duše je v jistém smyslu vším. 12. Renesanční pohled na magii a otázka opojení v současnosti. 13. Iracionální počátky moderního umění (R. Steiner). 14. Přítomnost těla v digitálních médiích.Bibliografie Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

V rámci semestru studenti vypracují seminární práci. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdanou práci a k tématům z přednášek. Navazuje ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • Bataille, G. Erotismus. Praha, 2001.
 • Baudrillard, J. Amerika. Praha, 2000.
 • Deleuze, G. Proust a znaky. Praha, 1999.
 • Foucault, M. Archeologie vědění. Praha, 2002.
 • Foucault, M. Diskurz, autor, gemealogie. Praha, 1994.
 • Fromm, E. Mýtus, sen a rituál. Praha, 1999.
 • Scruton, R. Estetické porozumění. Brno, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní