Předmět: Kritická teorie a praxe

« Zpět
Název předmětu Kritická teorie a praxe
Kód předmětu KUM/KTP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vlachynská Petra, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
TÉMATA 1. Místo 2. Kritická teorie a kritická prostorová praxe 3. Institucionální kritika 4. Site-specific art 5. Intervence, aktivismus a angažované umění 6. Enviromentální tendence v umění a filosofii 7. Aktuální problémy (mění se každý rok)

Studijní aktivity a metody výuky
Seminář
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na témata a texty z oblasti umění, filosofie, architektury a urbanismu, které se dotýkají problematiky tvorby ve veřejném prostoru v kontextu kritické teorie a aktuálních tendencí. Každý student si v průběhu semestru připraví analýzu a interpretaci vybraného textu. Smyslem předmětů je pochopit a kriticky interpretovat myšlenky a práce jednotlivých autorů v kontextu jejich myšlení, doby a aktuálních problémů. Důraz je kladen na samostatnou práci s textem a společnou diskuzi. Hlavní témata jsou uvedena přednáškami seznamující s hlavními pojmy a problémy teoretického uvažování 20. a 21. století doplněné o kontext uměleckého provozu.
Základní znalost dějin umění od devatenáctého století do současnosti. Obeznámenost s hlavními texty teorie umění ve 20. století.
Předpoklady
Otevřené myšlení Práce s textem Interpretace textu

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

1. Pochopení, interpretace textu a účast na společné diskuzi, kterou student doprovodní power point nebo pdf prezentací. 2. Textová část v rozsahu 4 až 8 normostran, která je shrnutím případně rozvinutí rešerše, interpretace textu a společné diskuze.
Doporučená literatura
 • Alexander Alberro - Blake Stimson. Institutional Critique: An Anthology of Artists' Writings.
 • Cartiere, C., Zebracki, M. The Everyday Practice of Public Art. New York Routledge, 2016.
 • Gerald Raunig - Gene Ray. Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique.
 • Hirsch, N., Miessen, M.:. Critical Spatial Practice #01 - What Is Critical Spatial Practice?. (Berlin: Sternberg Press, 2012.
 • Holub, B. Planning Unplanned. Vídeň VfmK, 2015.
 • K. Michael Hays. Critical Architecture.
 • Krauss, E. The Originality of the Avantgard and Other Modernist Myths. Cambridge The MIT Press, 1986.
 • Lacy, S. Mapping the Terrrain: New Genneč Public Art. Washington Bay Press, 1995.
 • Miles, M. Art, Space and the city. Routledge Oxon, 1997.
 • Mitášová, M.:. Oxymorón a pleonasmus.
 • Papapetros, S., Rose, J. Retracing the Expanded Filed. Cambridge The MIT Press, 2014.
 • Raven, A. Art in the Public Interest. Cambridge, Da Capop Presss, 1993.
 • Rendel, A. Art and Architecture A Place Between. London I.B.Tauris and Co. Ltd., 2006.
 • Zálešák, J. Umění spolupráce. Praha - Brno, VVP AVU a MU, 2011.
 • Zebracki, M. Public Artopia. Amsterodam, Pallas Publications, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní