Předmět: Management 1

« Zpět
Název předmětu Management 1
Kód předmětu KUM/MA1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hubáčková Ivana, Mgr.
Obsah předmětu
Výuka je rozdělena do čtyř vzájemně propojených bloků s důrazem na synergický efekt a praktickou použitelnost informací: - pojetí managementu a postavení manažera v organizaci (klasický a projektový management, kultura organizace) - osobnost manažera (manažerské dovednosti a osobní potenciál manažera) - organizace práce manažera (základní koncept řízení, plánování času, techniky organizování času) - interpersonální role manažera (styly vedení lidí, týmová práce, komunikace a komunikační techniky, řešení konfliktů)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je rozdělena do čtyř vzájemně propojených bloků s důrazem na synergický efekt a praktickou použitelnost informací: pojetí managementu a postavení manažera v organizaci (klasický a projektový management, kultura organizace) osobnost manažera (manažerské dovednosti a osobní potenciál manažera) organizace práce manažera (základní koncept řízení, plánování času, techniky organizování času) interpersonální role manažera (styly vedení lidí, týmová práce, komunikace a komunikační techniky, řešení konfliktů)
Po absolvování předmětu Management studenti pochopí strukturu klíčových kompetencí, jejichž osvojení je předpokladem pro efektivní manažerskou práci. Budou chápat roli firemního managementu a jeho vlivu na firemní kulturu. Získají přehled o základních poznatcích vztahujících se k práci manažera, seznámí se s obsahem a praktickými nástroji manažerských činností.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Didaktický test, Prezentace skupinové práce

Úspěšné složení zápočtového testu. Odevzdání aplikační práce, kterou studenti vypracují v týmech následovně: - počet témat aplikačních prací se bude řídit počtem týmů - témata aplikačních prací zadá lektorka na základě konzultace se studenty - každý tým zpracuje jedno téma, které si vylosuje - s výstupy aplikační práce seznámí každý tým ostatní týmy formou správně vedené veřejné prezentace
Doporučená literatura
  • Forsyth, P. Jak motivovat lidi. Computer Press Praha, 2000.
  • Hindle, T. Jak připravit dobrou prezentaci. Slovart, 2001.
  • Janda, P. Vnitrofiremní komunikace. Grada Publishing Praha, 2003.
  • Murphy, E. Jste dobrý šéf. Computer Press Praha, 1999.
  • NĚMEC, V. Projektový management. 1. vyd.. Praha, Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0392-0.
  • VEBER, J. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996.. ISBN 80-7261-029-5.
  • Veber, J. Management. Management Press Praha, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní