Předmět: Management 2

« Zpět
Název předmětu Management 2
Kód předmětu KUM/MA2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hubáčková Ivana, Mgr.
Obsah předmětu
Výuka je rozdělena do čtyř vzájemně propojených bloků s důrazem na synergický efekt a praktickou použitelnost informací: - informační role manažera (manažer a informace, poskytování zpětné vazby, vedení porad, prezentování) - rozhodovací role (analytické techniky, kreativní techniky, rozhodování, řešení problémů) - organizační role (organizační cíle, plánování, kontrolování, řízení změn) - motivační role manažera (motivování, hodnocení výkonu, delegování, koučování) - základní poznatky a dovednosti potřebné ke zvládnutí role

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je rozdělena do čtyř vzájemně propojených bloků s důrazem na synergický efekt a praktickou použitelnost informací. Management kultury (management organizací, spolků a institucí v sektoru kultury), PR manager a umělecké agentury (organizační cíle, plánování,) motivační role manažera v oblasti kultury (motivování, hodnocení výkonu, delegování, koučování) Marketing kultury (praktické dovednost potřebné ke zvládnutí role).
Po absolvování předmětu Management studenti pochopí strukturu klíčových kompetencí, jejichž osvojení je předpokladem pro efektivní manažerskou práci. Budou chápat roli firemního managementu a jeho vlivu na firemní kulturu. Získají přehled o základních poznatcích vztahujících se k práci manažera, seznámí se s obsahem a praktickými nástroji manažerských činností.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Úspěšné složení zápočtového testu. Odevzdání aplikační práce, kterou studenti vypracují v týmech následovně: - počet témat aplikačních prací se bude řídit počtem týmů - témata aplikačních prací zadá lektorka na základě konzultace se studenty - každý tým zpracuje jedno téma, které si vylosuje - s výstupy aplikační práce seznámí každý tým ostatní týmy formou správně vedené veřejné prezentace
Doporučená literatura
  • Murphy, E. Jste dobrý šéf. Computer Press Praha, 1999.
  • Payne, J. Repetorium nmanažerských dovedností. Management Press prqaha, 1998.
  • Riedelbauch, V. Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných památek. Praha Economica, 2011.
  • Šuleř, O. Manažerské techniky. Rubico, 1995.
  • Šuleř, O. Zvládáte své manažerské role. Computer Press Praha, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní