Předmět: Stavba měst 3

« Zpět
Název předmětu Stavba měst 3
Kód předmětu KUR/SM3
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch. Ph.D.
Obsah předmětu
1. prostorové/územní plánování I. - metoda a systém z hlediska standardu profesních výkonů a standardů profesní dokumentace / základní rámec pro plánovací činnost / smysl a účel a předmět plánování [stručný obecný úvod do procesu plánování v širších právních a věcných souvislostech] 2. prostorové/územní plánování II. - prostorově/územně plánovací celky / uspořádání a členění území a způsoby jeho využití [stát (včetně mezinárodních územních souvislostí) / kraje (velké územní celky, regiony) / obce / města (územní plány) / části obcí / měst (regulační plány)] 3. nástroje prostorového/územního plánování I. - nástroje plánovací a jejich implementace (nástroje právní / ekonomické, zejména finanční / kontrolní) 4. nástroje prostorového/územního plánování II. - nástroje plánovací v užším smyslu slova soubor územně plánovacích dokumentací / soubor územně plánovacích podkladů / strategické plánování (programy územního rozvoje a strategické plány) / operační plánování) 5. nástroje prostorového/územního plánování III. - nástroje plánovací specifické a jejich implementace [obecné programy a politiky / rozpočet a vynakládání finančních prostředků / úvěry / registrační dokumenty, krycí listy a podobné pomocné nástroje / správní rozhodování / kontrola a soudní přezkoumání obecně závazných právních předpisů, nařízení a opatření obcí a krajů) 6. činitelé (subjekty) územního plánování [orgány veřejné správy obcí/měst - krajů - státu / politici a úředníci; právnické a fyzické osoby a jejich sdružení - občanská veřejnost; odborníci a odborná veřejnost] 7. postavení a působnost odborných pořizovatelů [v procesu pořizování územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů v procesu pořizování] 8. postavení a působnost architektů / urbanistů [v procesu zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů] 9. obsah územního/regulačního plánu a profesních výkonů I. - profesní výkony (standard) I. [výklad ke struktuře a obsahu profesních výkonů architektů a urbanistů v proce-su pořízení územně plánovací dokumentace a s přihlédnutím k výkonům pořizovatelským] 10. obsah územního/regulačního plánu a profesních výkonů II. - profesní výkony (standard) II. [výklad ke struktuře a obsahu profesních výkonů architektů a urbanistů v procesu pořízení územně plánovací dokumentace a s přihlédnutím k výkonům pořizovatelským] 11. obsah územního/regulačního plánu a profesních výkonů III. - profesní dokumentace (standard územního plánu obce] [výklad ke struktuře a obsahu dokumentace v procesu jejího pořízení, se zvláštním zaměřením na obsah a rozsah částí vypracovávaných architekty/urbanisty a s přihlédnutím k dokumentům pořizovatelským] 12. obsah územního/regulačního plánu a profesních výkonů IV. - profesní dokumentace (standard regulačního plánu] [výklad ke struktuře a obsahu dokumentace v procesu jejího pořízení, se zvláštním zaměřením na obsah a rozsah částí vypracovávaných architekty/urbanisty a s přihlédnutím k dokumentům pořizovatelským] 13. obsah zásad územního rozvoje (kraje) a politiky územního rozvoje (státu) - profesní dokumentace (standard] [výklad ke struktuře a obsahu dokumentace/dokumentu v procesu jejího pořízení, se zvláštním zaměřením na obsah a rozsah částí vypracovávaných architekty/urbanisty a s přihlédnutím k dokumentům pořizovatelským] 14. prostorové/územní plánování a urbánní vývoj pro třetí tisíciletí / závěrečný souhrn

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V kursu Stavba měst 3 (SM3) výklad systému prostorového/územního plánování v České republice se zvláštním zaměřením na územní plány obcí a regulační plány - základní právní rámec pro plánovací činnost, smysl a účel a předmět plánování [stručný obecný úvod do procesu plánování v širších právních a věcných souvislostech], územně plánovací celky / uspořádání a členění území a způsoby jeho využití, nástroje územního/prostorového plánování [nástroje plánovací a jejich implementace (nástroje právní / ekonomické, zejména finanční / kontrolní)], nástroje plánovací v užším smyslu slova [soubor územně plánovacích dokumentací, soubor územně plánovacích podkladů], strategické plánování (programy územního rozvoje a strategické plány), operační plánování, implementace [obecné programy a politiky, rozpočet a vynakládání finančních prostředků / úvěry, registrační dokumenty, krycí listy a podobné pomocné nástroje], činitelé (subjekty) územního plánování [orgány veřejné správy obcí/měst - krajů - státu / politici a úředníci; právnické a fyzické osoby a jejich sdružení - občanská veřejnost; odborníci a odborná veřejnost], postavení a působnost odborných pořizovatelů, postavení a působnost architektů / urbanistů, právní postavení architektů/urbanistů, základní okruhy výkonů architektů. Výklad je orientován na obsahové standardy profesních výkonů a standardy profesní dokumentace pro územní plánování obcí a měst (územní plán a regulační plán).
schopnost orientace v dějinách a teorii urbanismu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Výklad je orientován na proces prostorového/územního plánování a technologii profesního postupu, obsah a formu nástrojů. Výuka v tomto předmětu by v pokročilém stadiu vzdělávání měla navázat na výuku v předchozích předmětech, a to SM1 a SM2. Některé pojmy a některá témata se budou opakovat v pokračující fázi spirály - to jest k návrat k některým úvodním/výchozím pojmům na vyšší teoretické úrovni [východiskem je absolvování teoretické a praktické výuky obecných základů, malých urbánních forem (zastavovací studie), urbanismus menších venkovských sídlišť, urbanismus středních a větších sídlišť městských, sídlišť velkoměstských a konečně sídlišť megaměstských]. Smyslem a účelem tohoto kursu je uvést studenty do myšlenkových souvislostí urbanismu 3. tisíciletí a na základě relativně vysokého stupně abstrakce je vést k širšímu konceptuálnímu porozumění současným vývojovým tendencím městského osídlení a jeho vztahu ke krajině, jejich pozitivních i negativních rysů a externalit, s odkazy na látku již vyloženou, resp. na historické souvislosti a exempla. Znalost obsahu a formy nástrojů prostorového plánování pro utváření urbánního prostředí ve vztahu k přírodně krajinným danostem a kulturním souvislostem; znalost základních profesních postupů (standardů) při vypracování prostorově plánovací dokumentace, zejména v souvislosti s aplikací současných architektonických a urbanistických poznatků při vytváření urbánních a urbánně krajinných struktur - jakožto předpokladu pro jejich praktické zvládnutí v ateliérové tvorbě; znalost obsahu a formy základních typů dokumentací.
Doporučená literatura
 • autorský sborník. Urbanistická čítanka I, II [Vybrané texty urbanistické literatury XX. století / I - Klasikové moderní urbanismu / urbanismus jako prostorové utváření měst / II - Forester, Rossi, Hall, Brindley, Rydinová, Stoker, Sandercocková]. ČKA/AUÚP Praha, 2001.
 • Bosma, K. a kolektiv. Mastering the City I, II / North European City Planning 1900 - 2000. NAI Publishers/EFL Publications, 1997.
 • Croff, D., Burdett, R. Cities, Architecture and Society I, II - X. Internazionale Biennale di Architettura; Fondazione la Biennale. Venezia, 2006.
 • Hrůza, J. Teorie města. Praha, 1965.
 • Hrůza, J., Zajíc, J. Dějiny urbanismu I-II (aktuální znění). ČVUT Praha, 2003.
 • Koucký, R. Elementární urbanismus; Zlatý řez. Praha, 2006.
 • Nadin, V. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách prostorového plánování. EK/ÚÚR Brno, 2000.
 • Plos, J., Štěpán, P. Praktická příručka plánování území a projektování staveb (včetně dalších průběžných čtvrtletních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2001.
 • Valena, T. Město a topografie / evropské město v topografickém kontextu. NTM Praha, 1991.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní