Předmět: Úvod do inženýrství

« Zpět
Název předmětu Úvod do inženýrství
Kód předmětu MTI/UDI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolář Milan, doc. Ing. CSc.
 • Zizienová Marta, Mgr.
 • Nešetřil Kamil, Mgr. Ph.D.
 • Novák Miroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> 1. Obecný přehled, struktura univerzity a fakulty, organizace vzdělání, Zákon o vysokých školách. 2. Pravidla studia, studijní agenda (IS STAG), Studijní a zkušební řád, vysokoškolské tituly. 3. Školení o bezpečnosti práce a požární ochrany v laboratořích FM TUL. 4. Historie a vývoj inženýrství (kategorie inženýrství, významné vynálezy, významní čeští vynálezci, struktura hospodářství). 5. Jak se efektivně učit (lidský mozek, druhy paměti, informace a emoce, zapomínání, koncentrace). 6. Plánování času (generace time managementu, stanovení cílů, metody stanovení priorit, zloději času, efektivita). 7. Prokrastinace (rozhodovací paralýza, seberegulace, druhy motivací, osobní vize, metody boje s prokrastinací). 8. Duševní vlastnictví (autorský zákon, majetková práva, užití díla, licencování, průmyslové vlastnictví, školní dílo, plagiátorství). 9. Knihovny a katalogy (veřejná knihovna, české a zahraniční souborné katalogy). 10. Databáze (typy databází - faktografické, bibliografické, plnotextové, multioborové, citační; rešerše; předplacené databáze). 11. Základní pravidla pro psaní citací (pravidla pro psaní kvalifikačních prací na FM, norma ISO 690). 12. Zdarma dostupné elektronické informační zdroje, citační manažery (citace.com, Zotero). 13. Rešeršní strategie, online syndikace, open access, užitečný software. Exkurze do Krajské vědecké knihovny a do Univerzitní knihovny.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje úvodní seznámení se studiem na technické univerzitě; ukazuje význam a vývoj inženýrství, jeho členění a vzájemné souvislosti. Část předmětu je věnována rozvoji měkkých dovedností (soft skills) studentů technických oborů (efektivní učení, plánování času, boj s prokrastinací). Zhruba polovina předmětu se zabývá informačními zdroji - všeobecné informace o tom, jak se orientovat v informačních institucích, v poskytovaných službách, jak vyhledávat relevantní zdroje (klasické i elektronické), jak uvedené zdroje zpracovávat a citovat. Stručně jsou poskytnuty informace i o ochraně duševního vlastnictví.
Studenti získají základní přehled o inženýrství, jeho historií, členění a vzájemných souvislostech a to jak ve smyslu souvislostí mezi přírodními vědami, elektrotechnickým a strojním inženýrstvím tak i ve smyslu dalších širších kontextů moderní techniky.
Předpoklady
Podmínka registrace: není stanovena

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Úspěšné absolvování průběžných testů
Doporučená literatura
 • -. Studijní materiály v e-learningovém systému fakulty.
 • -. Zákon o vysokých školách č.111/98 Sb. a navazující univerzitní předpisy.
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKUPA. 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentu dle CSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. 2. zárí 2011. Dostupné z: http://www.citace.com/dokumenty.php.
 • KNOBLAUCH, J., WÖLTJE, H., HAUSNER, M., KIMMICH, M. a LACHMANN, S. Time management: Mějte svůj čas pod kontrolou. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4431-5.
 • LUDWIG, Petr. Konec prokrastinace. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012. ISBN 978-80-87270-51-6.
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorské právo, Průmyslová práva: podle stavu k 19.10.2009. Praha: Nakladatelství Sagit, 2009. ISBN 978-80-7208-767-9.
 • TOMAN, Ivo. O úspěchu. Praha: Taxus International, 2011. ISBN 858-6-11-22031-3.
 • VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-520-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní