Předmět: Diferenciální rovnice

« Zpět
Název předmětu Diferenciální rovnice
Kód předmětu NTI/DR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Březina Jan, doc. Mgr. Ph.D.
 • Rálek Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1) Aplikace ODR ve fyzice, opakování základních metod, Cauchyova úloha, 2) Soustavy vyššího řádu, Lipschizovská funkce, věty o existenci a jednoznačnosti, příklady 3) Teorie pro lineární soustavy, soustavy s konstantními koeficienty, variace konstant pro systémy 4) Explicitní Eulerova metoda, chyby, řád metody. 5) Absolutní stabilita, Stiff problémy, Implicitní Eulerova metoda, Newtonova metoda pro systémy. 6) Runge-Kuttovy metody, explicitní i implicitní. 7) Okrajové úlohy, metoda sítí pro okrajovou úlohu ODR. Cvičení: 1) Opakování: lineární algebra, vlastní čísla, komplexní čísla 2) Fyzikální příklady vedoucí na ODR a jejich systémy. 3) Převod rovnice vyššího řádu na soustavu. 4) Standardní fundamentální matice - pomocí vlastních vektorů. 5) Soustavy s komplexními vlastními čísly. 6) Soustavy s pravou stranou - variace konstant. 7) Rezerva. 8) Písemka. 9) Explicitní a implicitní Eulerova metoda, implementace v Matlabu. 10) Explicitní a implicitní Eulerova metoda, pro systém rovnic. 11) Stabilita numerických metod, stiff problémy, příklady. 12) Použití vestavěných řešičů ODR a jejich soustav. 13) Metoda sítí pro okrajové úlohy. 14) Rezerva. Vyhodnocení samostatné práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 39 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 21 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními metodami řešení obyčejných diferenciálních rovnic a jejich systémů. Předmět je rozdělen na dvě části. První část předkládá základní teoretické vlastnosti soustav obyčejných diferenciálních rovnic a jejich přesných řešení. Druhá část je úvodem do numerických metod.
Student získá teoretické předpoklady pro řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic a praktické schopnosti jejich numerického řešení pomocí vhodných numerických metod.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Deuflhard, Peter, and Folkmar Bornemann. Scientific Computing with Ordinary Differential Equations. Springer Science & Business Media, 2012.
 • J. E. Flaherty. Ordinary Differential Equations [online]. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: http://www.cs.rpi.edu/~flaherje/odeframe.html.
 • Miroslav Feistauer. Základy numerické matematiky [online]. Praha: 56 s. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~feist/ZNM-scripta.pdf.
 • Nagy, J.:. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic.. Praha, MVŠT, SNTL, 1983.
 • Vitásek, E. Numerické metody. Praha 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Mechatronika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Automatické řízení a inženýrská informatika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní