Předmět: Elektromagnetismus

« Zpět
Název předmětu Elektromagnetismus
Kód předmětu NTI/ELMG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kopecký Václav, prof. Ing. CSc.
  • Malík Michal, Ing. Bc. Ph.D.
  • Primas Jiří, Ing. Bc. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Diferenciální a integrální počet vektorových polí. 2. Elektrostatika. 3. Magnetostatika. 4. Analogie elektrostatiky. 5. Maxwellovy rovnice. 6. Řešení Maxwellových rovnic ve vakuu. 7. Dielektrická prostředí a jejich popis. 8. Magnetické vlastnosti látek. 9. Obecné řešení Maxwellových rovnic. 10. Vlnová rovnice. 11. Základní pojmy elektromagnetické optiky. 12. Elementární elektromagnetické vlny. 13. Interference. 14. Interakce světla a hmoty. Cvičení: 1. Operace s vektory. 2. Coulombův zákon a tvar elektrického pole. 3. Magnetický obvod. 4. Pružná membrána a tenká struna. 5. Maxwellovy rovnice. 6. Maxwellovy rovnice ve vakuu. 7. Dielektrická a magnetická prostředí. 8. Obecné řešení Maxwellových rovnic. 9. Vlnová a Helmholtzova rovnice. 10. Optická intenzita a Poyntingův vektor. 11. Rovnice elementárních vln. 12. Interference. 13. LASERy a Comptonův jev. 14. Test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 46 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s vlastnostmi elektromagnetického pole ve vakuu i v obecných prostředích a jeho popisem pomocí Maxwellových rovnic. Získají základní informace o charakteru elektromagnetického pole a vlnění. Na tuto část navazují partie elektromagnetické a vlnové teorie světla. Na postulátech vyplývajících z elektromagnetické teorie světla jsou demonstrovány základy vlnové teorie. V závěru předmětu studenti získají základní informace o elementárních vlnách, interferenci, koherenci a interakci světla s hmotou.
Student získá základní přehled o vlastnostech elektromagnetického pole ve vakuu i v obecných prostředích. Bude schopen popsat tyto vlastnosti pomocí Maxwellových rovnic. Dále bude schopen pracovat s teorií elektromagnetického pole a vlnění. Z postulátů elektromagnetické optiky bude schopen přejít do optiky vlnové. Student bude schopen popsat a uvést příklady elementárních vln, interference, koherence a interakce světla s hmotou.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Feynman, R. Feynmanovy přednášky z fyziky. FRAGMENT Havlíčkův Brod, 2001.
  • Haňka L. Teorie elektromagnetického pole. Praha, 1975.
  • Saleh, B.E.A., Teich, M.C. Základy fotoniky. Praha: Matfyz Press, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Mechatronika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Automatické řízení a inženýrská informatika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní