Předmět: Zpracování elektronických dokumentů

» Seznam fakult » FP » KGD
Název předmětu Zpracování elektronických dokumentů
Kód předmětu KGD/ZED
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Drábková Jindra, Ing. Ph.D.
 • Berki Jan, Mgr. Ph.D.
 • Lessner Daniel, Mgr. Ph.D.
 • Prade Martin, Mgr.
Obsah předmětu
Pravidla pro formátování v textovém editoru Zpracování rozsáhlého dokumentu (styly, vkládání obrázků a tabulek, generování seznamů) Použití křížových odkazů v dokumentu, pravidla typografie Bibliografické citace (pravidla pro citování, metody citování) Grafika a prezentace (pravidla pro vytváření prezentace) Tabulkový procesor (základy práce s tabulkami, základní funkce a grafy, řazení, předdefinované seznamy, kontrola vstupních dat, použití zámku) Knihovní databáze, autorský zákon, služby Google

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 17 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v přípravě elektronických dokumentů zvláště pro kvalifikační práce. Studenti se naučí zpracovávat obsáhlé dokumenty, dodržovat normy pro úpravu písemností, typografická pravidla a pravidla pro citování literatury podle normy. Základní typografická pravidla pro správnou tvorbu prezentace budou aplikována při tvorbě vlastních prezentací. Studenti si rozšíří informace o morálních zásadách při práci na internetu a autorském zákoně.
Student bude schopen zpracovávat rozsáhlé dokumenty typu bakalářská a diplomová práce a bude je umět prezentovat.
Předpoklady
ICT gramotnost

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Podmínkou zápočtu je splnění zadaných úkolů a povinná docházka.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2007.
 • Dokumentace k aplikačním programům.
 • DRÁBKOVÁ, J. Zpracování elektronických dokumentů. Liberec, 2014. ISBN 987-80-7494-143-6.
 • KOČIČKA P., BLAŽEK F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2. vydání, 2004. ISBN 80-7226-385-4.
 • LAPÁČEK J. Open Office.org. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0360-9.
 • ROUBAL, P. Počítač pro učitele. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2226-6.
 • SATRAPA P. OpenOffice.org pro zelenáče. Praha: Neokortex, 2003. ISBN 80-86330-15-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní