Předmět: Alternativní vzdělávací koncepty

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Alternativní vzdělávací koncepty
Kód předmětu KPP/AKVE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
 • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zrod reformní pedagogiky. 2. Reformní pedagogika - východiska, koncepty. 3. Alternativní školství. 4. Waldorfská pedagogika. 5. Montessori pedagogika. 6. Jenský plán. 7. Pragmatická pedagogika. J. Dewey, W. Killpatrick.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s východisky alternativních vzdělávacích koncepcí.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Alternativní vzdělávací koncepty 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné pedagogiky a didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • KASPER, T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada, 2008..
 • MONTESSORI, M. Tajuplné dětství. Praha 1998..
 • PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001..
 • RÝDL K. Alternativní hnutí v současné společnosti. Brno 1994..
 • RÝDL K. Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. Praha : ISV, 2001..
 • SINGULE, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha : SPN, 1988..
 • STEINER, R. Filosofie svobody. Praha : Baltazar, 1991..
 • ZELINKOVÁ, O. Pomoz mi, abych to dokázal : pedagogika M. Montessoriové a její metody dnes. Praha : Portál, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -