Předmět: Divadelní dílna

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Divadelní dílna
Kód předmětu KPP/DDIE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Fárková Eva, Mgr.
 • Zaplatílková Hutařová Vanda, Bc. DiS.
Obsah předmětu
1. Improvizace - klíč k dramatické výchově. 2. Dramatická hra jako prostředek přiblížení k textu. 3. Zdroje námětů pro dramatické hry a improvizace. 4. Autorské divadlo, volba literární předlohy a její převedení do dramatické/divadelní podoby. 5. Práce s divadelní předlohou, její převod do dramatické hry a improvizace. 6. Scénické prostředky - scéna, kostým, světlo, hudba. 7. Inscenování s dětským divadelním souborem.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 64 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktický seminář je určen všem, kteří mají chuť se seznámit s metodami a technikami dramatické výchovy umožňující připravit s dětmi či s mladými lidmi divadelní představení odpovídající jejich věkovým možnostem a schopnostem. Při práci v semináři bude kladen důraz na metodiku dětského divadla, která se výrazně liší od přípravy inscenace s dospělými herci, a to nejen v oblasti "hereckého ztvárnění", ale i v dalších divadelních složkách.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Divadelní dílna 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci naplánování a realizace divadelního představení pro děti 4. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje základními znalostmi z dramatické výchovy

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, K. Hry pro tvořivé vyučování. Praha: Agentura Strom, 1997..
 • BLÁHOVÁ, K. Jak si pohrát s pohádkou aneb pohádka jako východisko pro dramatickou hru. Metodické listy pro PV. Praha: Raabe, 2004..
 • BLÁHOVÁ, K. Jak si pohrát s říkadlem a pohádkou. Metodické listy pro PV. Praha: Raabe, 2005..
 • BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1997..
 • BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů. Praha: ARTAMA, 1992..
 • KOŤÁTKOVÁ, S. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1999..
 • MACÁKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova, didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, 2004..
 • MACHKOVÁ, E.:. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha, DAMU 1997..
 • MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova. Praha: AMU, 2004..
 • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy, Praha, artama 1999..
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1999.. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2005.
 • MACHKOVÁ, E. Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. Praha: ISBN, 2000..
 • VALENTA J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Rádce učitele 3. Praha: Raabe 2003, C 2.9..
 • VALENTA J. Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika nonverb.komunikace). Kladno: AISIS, 2004..
 • WAY B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: Institut sociálních vztahů, 1996..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -