Předmět: Didaktika obecná 2

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Didaktika obecná 2
Kód předmětu KPP/DI2E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.
 • Jursová Jitka, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Organizační formy vyučování, historický kontext. Třídně hodinový systém, kooperativní formy, autodidakce, možnosti individualizace, problémové vyučování, diferenciace ve výuce. 2. Alternace ve výuce, alternativní školy, reformní hnutí, inovace. 3. Vyučovací metody. 4. Učivo, obsah výuky, problémy uspořádání a výběru, modernizace obsahu, kurikulární reformy, problematika RVP 5. Pedagogická a didaktická diagnostika. Problematika kontroly, zkoušení a hodnocení ve školní praxi. Edukometrie. 6. Učitel a jeho role ve vyučovacím procesu, historické a společenské změny. Učitelovo pojetí výuky, projektování a evaluace výuky, sebereflexe. Učitelská profese, podmínky práce, vzdělávání učitelů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na kurz Didaktika obecná 1. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a principy didaktiky. Analyzuje vyučovací proces, cíle výuky a jednotlivé koncepce výuky
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Didaktika obecná II 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student disponuje znalostmi z obecné didaktiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Kalhous, Z., Obst, O. a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
 • Kratochvíl, M., Solfronk, J., Urbánek, P.:. Základy didaktiky. Liberec TU, 2002.
 • Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha Portál, 1996.
 • Petty, G. Moderní vyučování. Portál Praha, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997, 2002.
 • Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní