Předmět: Základy dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Základy dramatické výchovy
Kód předmětu KPP/DRAE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Zaplatílková Hutařová Vanda, Bc. DiS.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky dramatické, resp. divadelní výchovy a to - v oblasti získání poznatků o oboru - v oblasti získání elementárních praktických dovedností pro využití metod a technik dramatické výchovy ve volnočasových aktivitách - v oblasti reflektovaného osobního prožitku dramatické hry navozujícího základní osobní zkušenost s tímto typem činnosti. Komplex těchto cílů vyžaduje kombinaci všech výše uvedených forem (ukazování jevů označovaných pojmy oboru v navozených praktických situacích; konkrétní osobní zážitek z působení obecného principu atd.). Sylabus 1. Divadelnost a dramatičnost jako principy umění, života a edukace. 2. Cíle oboru v oblasti estetickovýchovné a cíle oboru v oblasti osobnostní a sociální výchovy. 3. Různé formy a úrovně hraní rolí ve fiktivních dramatických situacích. 4. Metody techniky dramatické a divadelní výchovy (nonverbální, verbální, s užitím prvků jiných umění). 5. Metody a techniky řízení procesů učení prostřednictvím metod dramatické/divadelní výchovy (s akcentem na vedení reflexí). 6. Vztah divadelní/dramatické výchovy k dalším výchovám (globální, multikulturní, osobnostní a sociální, environmentální, mediální atd.). 7. Outdoorové drama. 8. Vlastní mikrovýukové výstupy studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 66 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá základy dramatické výchovy.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Dramatická výchova 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Využít získané poznatky a dovednosti v edukačním procesu 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Student má základní znalosti z osobnostní výchovy.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
 • Časopis Tvořivá dramatika (od r.1990)..
 • BAUDISOVÁ.A.-Jenger-Dufayetová,Y.:. Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole. Praha, Portál 1997..
 • BLÁHOVÁ,K.:. Uvedení do systému dramatické výchovy. Praha, ARTAMA 1997..
 • BRAUN,K.:. Druhá divadelní reforma? Praha, Div.ústav 1993..
 • BUDÍNSKÁ,H.:. Hry pro šest smyslů. Praha, ARTAMA 1992..
 • CÍSAŘ,J.:. Proměny divadelního jazyka. Praha, Melantrich 1986..
 • KASÍKOVÁ,H.:. Betty Jane Wagner: Dorothy Heathcote - Drama as Learning Medium. Tvořivá dramatika,2/95,s.24n..
 • KOŤÁTKOVÁ,S. a kol.:. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha, Karolinum 1999..
 • MACHKOVÁ, E.:. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha, DAMU 1997..
 • MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA, 1999.. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2005.
 • MACHKOVÁ,E.:. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha, ARTAMA 1999..
 • MORGANOVÁ,N.-Saxtonová,J.:. Vyučování dramatu. Praha, STD a IPOS 2002..
 • SLAVÍK,M.:. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha, ARTAMA 1996..
 • URBANOVÁ,A.:. Mýtus divadla pro děti. Praha, ARTAMA 1993..
 • VALENTA,J.:. Dramaterapie. Praha, Portál 2001..
 • VALENTA,J.:. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - srovnání systémů. Praha, ISV 1999..
 • VALENTA,J.:. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Rádce učitele.3., Praha, Raabe 2003, C 2.9..
 • VALENTA,J.:. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, Institut soc. vztahů 1995.
 • VALENTA,J.:. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, Institut soc. vztahů 1995..
 • VALENTA,J.:. Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika nonverb.komunikace). Kladno, AISIS 2004..
 • VALENTA,J.:. Učit se být. Kladno - Praha, AISIS - STROM 2003..
 • WAY,B.:. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha, Institut sociálních vztahů 1996..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní