Předmět: Environmentální výchova

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Environmentální výchova
Kód předmětu KPP/ENVIE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Modrá Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Cíle a pojetí environmentální výchovy. Současný stav a struktura environmentální výchovy v ČR. Metody a formy environmentální výchovy. Projektová výuka v environmentální výchově. Zásady tvorby výchovně-vzdělávacích programů a projektů environmentální výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace, Projektová výuka, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s cíli a metodami environmentální výchovy, jejím současným stavem a strukturou v ČR.
Student bude schopen: rozumět fungování environmentální výchovy v práci s dětmi a dospívajícími aplikovat funkční prvky environmentální výchovy do práce s dětmi a dospívajícími navrhnout výchovně-vzdělávací program či projekt environmentální výchovy
Předpoklady
Základní znalosti z biologie, ekologie a pedagogických zásad a postupů pro tvorbu programu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace skupinové práce, Test

Aktivní účast na cvičeních. Vypracování návrhu výchovně-vzdělávacího programu či projektu environmentální výchovy. Úspěšné zvládnutí testu.
Doporučená literatura
 • Pojďme na to od lesa: příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vimperk: Správa NP Šumava. ISBN 978-80-87257-28-9.
 • ČINČERA, J.; CAHA, M. Výchova a budoucnost. Brno: Paido, 2004..
 • ČINČERA, JAN. Environmentální výchova. Od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007..
 • MÁCHAL, A., NOVÁČKOVÁ, H., SOBOTOVÁ, L., a kol. Úvod do environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Brno: Lipka ? školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87604-01-4.
 • MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rezekvítek, 2007. ISBN 80-902954-0-1.
 • MARX J. Ekologické hry. Olomouc: Dům dětí a mládeže, 1992..
 • PALMER, JOY A. Environmental education in the 21st century. London; New York: Routledge, 2003..
 • PIKE, G.; SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6. 322 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní